Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Přínos hagioterapie v léčbě závislostí očima klientů
Název práce v češtině: Přínos hagioterapie v léčbě závislostí očima klientů
Název v anglickém jazyce: Benefit of Hagiotherapy in addiction treatment from clients view
Klíčová slova: Hagioterapie, léčba, závislost, psychoterapie, Bible
Klíčová slova anglicky: Hagiotherapy, treatment, addiction, psychotherapy, Bible
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN (11-00611)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jaroslav Vacek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.01.2013
Datum zadání: 24.01.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 29.07.2013
Datum a čas obhajoby: 10.09.2013 00:00
Místo konání obhajoby: U Nemocnice 4, Praha 2, uč. 2.17
Datum odevzdání elektronické podoby:18.07.2013
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2013
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B02036)
Oponenti: MUDr. Mgr. Prokop Remeš
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce „Přínos hagioterapie v léčbě závislostí očima klientů“ pojednává o specifické formě biblioterapie zvané hagioterapie. Práce rozebírá její principy, východiska a metody a popisuje její praktické využití při léčbě závislostí v Psychiatrické léčebně Bohnice. Hagioterapie patří k doplňujícím psychoterapeutickým metodám, která využívá léčivého působení literárního díla na psychický stav klienta. Specifikum této metody spočívá ve výhradním využívání biblických textů a jejich podobenství. Tato bakalářská práce si klade za cíl bližší přiblížení této metody a zároveň zachytit a popsat prožívání klientů během terapie při hospitalizaci v léčebném zařízení.
Cíl a design: Cílem je zachytit a popsat proces hagioterapie a společné prvky v prožívání klientů při hospitalizaci v psychiatrické léčebně. Data budou získána formou individuálního kvalitativního dotazníku.
Výzkumné otázky: 1) Jaké místo a význam má hagioterapie pro závislé pacienty v rámci ústavní léčby? 2) Jaké jsou prožitky, názory a chování pacientů ve vztahu k hagioterapii? 3) Co a jak prožívají klienti během poskytování terapie? 4) Lze popsat nějaké charakteristické fáze léčby v souvislosti s hagioterapií…? Pokud ano, jaké?
Soubor: Pacienti PL Bohnice, muži a ženy nad 16 let, rozsah - kolem 30 participantů
Metody tvorby a analýzy dat: vlastní dotazník, kvalitativní zpracování - induktivní analýza, vzorce, trsy, výčet
Etika: Anonymita, seznámení k čemu dotazník slouží, skartace dat
Předpokládané výsledky: Poznat proces této terapie u klientů, pochopení a zachycení důležitých momentů v léčbě. Předpoklad je nalezení společných prvků, cca 2-4 důležitých okamžiků při probíhající terapii.
Seznam odborné literatury
Bible: Písmo svaté Starého a Nového zákona. 2.vyd. Praha: Ekumenická rada církví v ČSR, 1984. 987 s.
Remeš, Prokop. Hagioterapie – nový směr psychoterapie. Grano Salis – zrcadlo naší ekumeny. [online]. [cit.2005-08-17]. Dostupný z WWW: .
Remeš Prokop. Strach ze smrti a víra v Boha. Hagioterapie. Společnost pro hagioterapii a pastorační medicínu [online]. [cit.2005-08-17]. Dostupný z WWW: .
Bruch, Hilde. Základy psychoterapie. Praha: Triton, 1997. 123 s.
Remeš, Prokop, Halamová, Alena. Nahá žena na střeše: psychoterapeutické aspekty biblických příběhů. 1. vyd. Praha: Portál, 2004.
Remeš, Prokop. Hagioterapie – nový směr psychoterapie. Grano Salis – zrcadlo naší ekumeny. [online]. [cit.2005-08-17]. Dostupný z WWW: .
Předběžná náplň práce
Biblioterapie, hagioterapie, metody, cíle, a její místo v rámci celostního přístupu, bio-psycho-socio-spirituální paradigma
Terapie závislostí a klíčové složky, proces terapie, prožitek změny v terapii
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis "Benefit of Hagiotherapy in addiction treatment from clients view" deals with a specific form of bibliotherapy called hagiotherapy. The thesis analyses its principles, bases and methods used and describes its practical utilization in the treatment of addictions at the Bohnice Psychiatric hospital in Prague. The hagiotherapy is one of the accompanying psychotherapeutically methods using curative effects of a literary work on the patient´s psyche. The specify of the hagiotherapy consists in an exclusive utilisation of biblical texts and its parables. Aims of this thesis are detailed explication of hagiotherapy and description of perception and feeling of patients during hospitalizations. Data for evaluation are collected on the base of questionnaire.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK