Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Nové výzvy pro ředitele středních škol v ČR a ve Francii - Projektový management ve sféře školství
Název práce v češtině: Nové výzvy pro ředitele středních škol v ČR a ve Francii - Projektový management ve sféře školství
Název v anglickém jazyce: New Challenges for Directors of secondary Schools in the Czech Republic and France - Project management in the sphere of education
Klíčová slova: projekt, projektový cyklus, vzdělávací politika EU, regionální politika EU, strukturální fondy, operační program, program celoživotního učení
Klíčová slova anglicky: project, project cycle, educational policy of the European Union, regional policy of the European Union, structural funds, operational programme, lifelong learning programme
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jiří Trunda, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.01.2013
Datum zadání: 23.01.2013
Datum a čas obhajoby: 15.01.2014 09:45
Místo konání obhajoby: katedra CŠM, M006
Datum odevzdání elektronické podoby:29.11.2013
Datum proběhlé obhajoby: 15.01.2014
Oponenti: PhDr. Jan Voda, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem diplomové práce „Nové výzvypro ředitele středních škol v ČR a ve Francii“ je komparace využívání projektových možností ve Francii a v České republice .
Práce bude vypracována na základě schváleného ideového a dále rozpracovaného prováděcího projektu popsanými metodami a za použití uvedené literatury.
Diplomantka je povinna dodržet stanovený cíl a téma práce a realizovat výzkumný postup v souladu s cílem. V interpretaci získaných dat i při stanovení závěru musí postupovat objektivně, formální stránka a citování literatury bude odpovídat pokynům v metodickém materiálu pro závěrečné práce vydaném CŠM PedF UK v Praze v roce 2011.
Práce musí splňovat kritéria pro závěrečné práce, diplomantka tím dokládá dostatečnou kompetentnost pro další odbornou činnost.
Předběžná náplň práce
Diplomová práce mapuje problematiku projektové činnosti, která se v několika posledních letech stává novou výzvou pro ředitele škol v členských zemích EU. Projekty přispívají nejen k naplňování úkolů výchovně-vzdělávacího procesu, ale také k rozvoji prostředí školy. Cílem práce je komparovat využívání projektových možností v rámci výzkumného vzorku ředitelů středních škol v ČR a ve Francii.
Teoretická východiska specifikují projekt a jeho cyklus společně se strategií, nástroji a dotačními možnostmi v rámci vzdělávací a regionální politiky EU. Empirická část šetří rozdíly mezi aktivitou a úspěšností v čerpání dotačních prostředků u vzorku ředitelů českých a francouzských škol a názory na formu mezinárodní spolupráce v rámci podprogramu celoživotního učení Comenius.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This diploma thesis explores the issue of project activity which has become a new challenge for school directors in EU member states for the last few years. The projects not only contribute to the fulfillment of the tasks of the educational process, but also to the development of the school environment. The aim of this thesis is to compare the use of project possibilities within the research sample of directors of secondary schools in the Czech Republic and France.
Theoretical background specifies the project and its cycle together with the strategy, tools and subsidy opportunities within the educational and regional policy of the European Union. The empirical part investigates the differences between the activity and success in the use of grant funds within the sample of directors of Czech and French schools and views on the form of international cooperation in the Comenius sub-program of lifelong learning.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK