Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kompetenční modely pedagogů volného času v kraji Praha
Název práce v češtině: Kompetenční modely pedagogů volného času v kraji Praha
Název v anglickém jazyce: Competence Model of Leisure Time Educators in the Prague region
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Václav Trojan, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.01.2013
Datum zadání: 23.01.2013
Datum a čas obhajoby: 13.09.2013 09:30
Místo konání obhajoby: katedra CŠM, Praha
Datum odevzdání elektronické podoby:21.06.2013
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2013
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: Mgr. Irena Trojanová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce Kompetenční modely pedagogů volného času bude zkoumat uvedenou problematiku kompetencí této cílové skupiny. Na základě svého výzkumu sestaví autorka popis kompetenčních profilů pracovníků a pokusí se klasifikovat potřebnost míry kompetencí pro konkrétní pracovní pozice pedagogů volného času.
Práce bude vypracována na základě schváleného ideového a dále rozpracovaného prováděcího projektu popsanými metodami a za použití uvedené literatury.
Studentka je povinna dodržet stanovený cíl a téma práce a realizovat výzkumný postup v souladu s cílem. V interpretaci získaných dat i při stanovení závěru musí postupovat objektivně, formální stránka a citování literatury bude odpovídat pokynům v metodickém materiálu pro závěrečné práce vydaném CŠM PedF UK v Praze v roce 2011.
Práce musí splňovat kritéria pro závěrečné práce, autorka práce tím dokládá dostatečnou kompetentnost pro další odbornou činnost.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK