Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Manažerské kompetence řídících pracovníků mateřských škol v České republice
Název práce v češtině: Manažerské kompetence řídících pracovníků mateřských škol v České republice
Název v anglickém jazyce: Managerial competence of managers of kindergartens in the Czech Republic
Klíčová slova: Management, školský manažer, kompetence, kompetenční model, řídící pracovník mateřské školy.
Klíčová slova anglicky: Management, Education Manager, competence, competency model, the manager of the kindergarten.
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Václav Trojan, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.01.2013
Datum zadání: 22.01.2013
Datum a čas obhajoby: 18.06.2013 10:30
Místo konání obhajoby: katedra CŠM, Praha
Datum odevzdání elektronické podoby:03.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2013
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: Mgr. Jiří Trunda, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce Manažerské kompetence řídících pracovníků mateřských škol bude zkoumat uvedenou problematiku nejen z pohledu ředitele, ale všech možných řídících pozic v uvedeném typu školy. Na základě svého výzkumu sestaví autorka popis kompetenčních profilů těchto pracovníků.
Práce bude vypracována na základě schváleného ideového a dále rozpracovaného prováděcího projektu popsanými metodami a za použití uvedené literatury.
Studentka je povinna dodržet stanovený cíl a téma práce a realizovat výzkumný postup v souladu s cílem. V interpretaci získaných dat i při stanovení závěru musí postupovat objektivně, formální stránka a citování literatury bude odpovídat pokynům v metodickém materiálu pro závěrečné práce vydaném CŠM PedF UK v Praze v roce 2011.
Práce musí splňovat kritéria pro závěrečné práce, autorka práce tím dokládá dostatečnou kompetentnost pro další odbornou činnost.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK