Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vlastivědné vycházky v okolí Svratoucha
Název práce v češtině: Vlastivědné vycházky v okolí Svratoucha
Název v anglickém jazyce: Educational walk in Svratouch area
Klíčová slova: vycházky, historie, pobyt v přírodě, hry, životní prostředí
Klíčová slova anglicky: walks, history, staying in the nature, games, environment
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jarmila Mojžíšová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.01.2013
Datum zadání: 22.06.2015
Datum a čas obhajoby: 09.09.2015 14:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R218, 218, 2. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:14.07.2015
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2015
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Daniela Nováková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
• I.fáze : Vymezit a formulovat cíl praktické části, zorientovat se v literatuře a informačních zdrojích, zpracovat doporučené prameny v teoretické části, navrhnout metody projektu BP
• II.fáze: realizovat projekt BP dle stanovené metod
• III.fáze: analyzovat výsledky, interpretovat závěry a shrnout výstupy projektu BP, dokončit BP dle stanovených formálních požadavků
Seznam odborné literatury
HOLOUŠOVÁ, D.; KROBOTOVÁ, M. Diplomové a závěrečné práce. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2002.
ŠANDEROVÁ, J. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005.
Předběžná náplň práce
Práce je převážně didaktického charakteru.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK