Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vývoj nástroje pro hodnocení mobility obyvatelstva z dat mobilního operátora v GIS
Název práce v češtině: Vývoj nástroje pro hodnocení mobility obyvatelstva z dat mobilního operátora v GIS
Název v anglickém jazyce: A development of the GIS tool for evaluation of population mobility based on mobile phone operators data
Klíčová slova: polohová data, mobilita, mobilní buňky, prostorové ztotožnění
Klíčová slova anglicky: spatial data, mobility, mobile cells, spatial identification
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie (31-370)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Přemysl Štych, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.01.2013
Datum zadání: 18.01.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:04.08.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:05.08.2016
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2016
Oponenti: Mgr. Lukáš Brůha, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Vývoj v oblasti mobilních telefonů, tabletů a přenosných počítačů jde velmi rychlým tempem kupředu. Mění se návyky lidí a fungování městských prostorů. Uživatelé přístrojů připojených k mobilní síti po sobě zanechávají informační stopu v podobě polohových dat. Správným rozklíčováním těchto informací je možné získat ucelený a obsáhlý vzorek dat o chování jednotlivce či populace.
Hlavním tématem diplomové práce je zpracování prostorových dat poskytnutých mobilním operátorem tak, aby bylo možné získané údaje propojit s daty statistickými. Statistická data jsou také vázána k určitému území, proto je nutné vyvinout algoritmus, který se vypořádá se správným průnikem více datových vrstev. Prvotním výstupem nástroje by měla být databáze vztažená k řešené lokalitě, která by sloužila jako základ pro připojení dalších prostorových informací o obyvatelstvu. Dosažené výsledky by měly umožnit a usnadnit sledování mobility osob za určitou časovou jednotku.
Hlavním úkolem vyvíjené metodiky/algoritmu je prostorové ztotožnění upravené vrstvy mobilní sítě s vrstvou základních sídelních jednotek. Hranice jednotlivých polygonů nejsou totožné a tvoří různé kombinace prolnutí buněk operátora a sídelních jednotek. Vytvořený algoritmus musí vyřešit poměrové vyjádření počtu telefonním signálem pokrytých osob jak v rámci jedné sídelní jednotky, tak i v rámci jedné buňky pokrytí signálem. Důraz by měl být kladen na co největší možnou automatizaci celého procesu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The main topic of the thesis is the spatial data provided by the mobile operator in order to connect with the data obtained statistical data. Statistical data are also bound to a specific area, it is therefore necessary to develop an algorithm that settles to the correct penetration of multiple data layers. The primary outcome instrument should be solved in the database related to the area that would serve as the basis for connecting additional spatial information on population. The results achieved should enable and facilitate the monitoring of mobility of persons per unit of time.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK