Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Právní vymezení pracovní náplně učitele ZŠ v ČR a ve vybraných zemích a vnímání její časové náročnosti učiteli a řediteli
Název práce v češtině: Právní vymezení pracovní náplně učitele ZŠ v ČR a ve vybraných zemích a vnímání její časové náročnosti učiteli a řediteli
Název v anglickém jazyce: Legal definition of workload of the basic school teachers in the Czech Republic and in selected countries and the perception of its time demands between teachers and headmasters
Klíčová slova: Časová náročnost učitelské práce, školské zákony, postavení učitele v české legislativě, postavení učitele ve slovenské legislativě, postavení učitele ve finské legislativě
Klíčová slova anglicky: Time consumption of the teachers workload, the teachers in legislative system of the Czech Republic, the teachers in legislative system of the Finland, the teachers in legislative system of the Slovak Republic
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jindřich Kitzberger
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.01.2013
Datum zadání: 17.01.2013
Datum a čas obhajoby: 10.09.2013 09:30
Místo konání obhajoby: katedra CŠM, Praha
Datum odevzdání elektronické podoby:12.06.2013
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2013
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: Mgr. Irena Trojanová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce se bude zabývat porovnáním právního vymezení náplně práce českého učitele s učiteli ve vybraných zemích, zmapováním chápání náplně práce a její časové náročnosti učitele samotnými učiteli a řediteli škol. Dojde ke specifikaci právního vymezení pracovní náplně učitele základní školy v České Republice a porovnáním tohoto vymezení s předpisy ve vybraných zemích – konkrétně Finsku, Slovensku a Mexiku. Na základě zjištěných skutečností se autor pokusí zformulovat závěr, který vymezí rozdíly mezi jednotlivými zeměmi v přístupu k náplni práce učitele. Ve výzkumu bude použita kombinace kvantitativní a kvalitativní metody: první metodou bude obsahová analýza, při které budou základním souborem textů paragrafy zákonů vymezujících pracovní náplň učitele a její rozsah. Druhou metodou bude dotazník s otázkami otevřenými, polouzavřenými i škálovými. Celkový počet otázek bude 10-15. Respondenty budou učitelé 2. stupně základních škol a ředitelé základních škol v ČR. Výběrovým souborem bude 7 náhodně vybraných veřejných základních škol v každém kraji, resp. učitelé 2. stupně ZŠ a ředitelé těchto škol. Díky tomu budou získána data z 84 škol napříč Českou republikou, konkrétně data od 84 ředitelů a cca 350 učitelů.
Předběžná náplň práce
Závěrečná bakalářská práce se zabývá pracovní náplní učitele 2. stupně základní školy a její časovou náročností. Teoretická část se zabývá vymezením této problematiky v české legislativě a jejím srovnáním s legislativní situací ve Slovenské republice a ve Finsku. Ve výzkumné části bakalářská práce zjišťuje názory učitelů i ředitelů na časovou náročnost učitelské práce a tyto následně vzájemně porovnává. K tomuto byly použity dva dotazníky, jeden z nich zjišťoval názory učitelů, druhý ředitelů. V závěrečné části jsou vymezeny základní legislativní rozdíly ve zkoumaných zemích a dále shrnuty informace o časové náročnosti učitelské práce vyplývající z dotazníkového šetření prováděného mezi učiteli a řediteli.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The bachelor thesis deals with the workload of the teachers of the secondary school and its time consumption. The theoretical part deals with defining the problem in Czech legislation and its comparison with the legal situation in the Slovak Republic and Finland. In the research of the thesis finds out the opinions of teachers and directors of the time spent by teachers on their job and these subsequently mutually compared. For this purposed are used two questionnaires, one of them investigates teachers' opinions, the other director’s views. In the final part the thesis are analyzed the differences in the legislative of the mentioned countries and summarized information about the time-consumption of the teachers work arising from the survey conducted among teachers and principals.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK