Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Návrat rodičů na trh práce po rodičovské dovolené očima personalistů a personalistek
Název práce v češtině: Návrat rodičů na trh práce po rodičovské dovolené očima personalistů a personalistek
Název v anglickém jazyce: Parents returning to work after parental leave in the eyes of recruiters
Klíčová slova: genderové stereotypy, trh práce, mateřská a rodičovská dovolená, lidské zdroje, nábor zaměstnanců
Klíčová slova anglicky: gender stereotypes, labour market, materinity and parental leave, human resources, employee recruitment
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociologie (23-KS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Alena Křížková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.01.2013
Datum zadání: 17.01.2013
Datum a čas obhajoby: 29.01.2014 00:00
Místo konání obhajoby: Jinonice, U Kříže 8, Praha 5
Datum odevzdání elektronické podoby:06.01.2014
Datum proběhlé obhajoby: 29.01.2014
Oponenti: doc. Milan Tuček, prom. mat., CSc.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Zásady pro vypracování
Vnímání rodičů vstupujících na trh práce samotnými personalisty a personalistkami po rodičovské dovolené je v českém kontextu neprobádáno, proto je výzkum zaměřen na ně, neboť právě oni hrají klíčovou a rozhodující roli při výběrových řízeních a následném ne/získání žádané pracovní pozice. Vzhledem k tomu, že téma návratu rodičů na trh práce je velmi komplexní a tato problematika zahrnuje mnoho provázaných faktorů a perspektiv (ze strany žen i personalistů a personalistek) a téma rovněž není dostatečně probádáno, je zapotřebí využít kvalitativního výzkumu, jehož pomocí bude možno zachytit představy pracujících v personalistice o rodičích vracejících se na trh práce po rodičovské dovolené (o jejich schopnostech/znalostech/dovednostech i ambicích). Data budou získána prostřednictvím individuálních polostrukturovaných rozhovorů s personalisty a personalistkami jednak z personálních agentur, a také ze společností s větším personálním zázemím. Pro získání náhledu do situace a zjištění oněch představ bude provedeno alespoň 12 a více rozhovorů, které budou následně přepsány, aby bylo možno jejich analýzu provést za pomoci programu Atlas.ti, který poslouží k lepší orientaci v datech a zjednodušení práce při následné analýze. Rovněž bude samozřejmě zapotřebí studovat dokumenty, se kterými přichází personalisté a personalistky do kontaktu, neboť mohou být těmito dokumenty ovlivněni.

Předběžná struktura práce:
Úvod – stručná charakteristika tématu práce, motivy k výběru tématu, základní výzkumné otázky, struktura
Teoretická část
- Současný stav na trhu práce, bariéry a možnosti
- Teorie jednání zaměstnavatelů
- Nerovnováha mezi rodinným a pracovní životem
- Zaměstnanost žen a její historický kontext
- Faktory ovlivňující situaci žen na trhu práce
- Mateřská a rodičovská dovolená v ČR dnes a v minulosti
- Situace v ČR a srovnání s jinými zeměmi
Praktická část
– metodologie (výzkumná metoda, techniky sběru dat, analýza dat, výzkumný vzorek, etická opatření)
– výsledky výzkumu, interpretace dat
Závěry a shrnutí
Seznam použité literatury a pramenů

Časový harmonogram:
- Prosinec 2012 až červen 2013 – studium literatury
- Březen 2013- příprava na sběr dat, okruhy otázek, scénář rozhovorů
- Duben až červen 2013 – sběr dat pro kvalitativní výzkum
- Červenec až srpen 2013 – zpracování teoretické části do konečné podoby
- Červenec až září 2013 – přepis rozhovorů
- Říjen až listopad 2013 - analýza dat a jejich interpretace
- Prosinec 2013 – odevzdání diplomové práce
Seznam odborné literatury
Orientační seznam literatury:
Acker, Joan. 1990. „Hierarchies, Jobs, Bodies: A Theory of Gendered organizations.”
Gender and Society 4:139-58.

Acker, J. 2006. „Inequality Regimes: Gender, Class, and Race in Organizations“. Gender & Society 20(4): 441-464.

Analýza flexibilních forem zaměstnávání a organizace pracovní doby v České republice. (2004). Závěrečná zpráva. Praha: VUPSV.

Armstrong, M. 2007. Řízení lidských zdrojů: nejnovější trendy a postupy. Praha: Grada.

Bartáková, H. 2006. Faktory ovlivňující chování žen po rodičovské dovolené ve vztahu k trhu práce. Rigorózní práce. Brno: Masarykova univerzita. Fakulta sociálních studií, Katedra sociální politiky a sociální práce. Vedoucí práce prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.

Bartáková, H. 2008. Cesta zpátky: návrat žen po rodičovské dovolené na trh práce v České republice. Disertační práce. Brno: Masarykova univerzita.

Castles, F.G., 2003. „The World Turned Upside Down: Below Replacement Fertility, Changing Preferences and Family-friendly Public Policy in 21 OECD countries“. Journal of European Social Policy 13(3): 209-227.

Crompton, R., F. Harris. 1998. „Explaining Women's Employment Patterns: 'Orientations to Work' Revisited“.The British Journal of Sociology. Vol. 49, No. 1 (Mar., 1998), pp. 118-136.

Crompton, R. 2002. „Employment, Flexible Working and the Family“. British Journal of Sociology 53(4): 537–558.

Dudová R., A. Křížková, D. Fischlová. 2006. Gender v managementu: kvalitativní výzkum podmínek a nerovností v ČR. VÚPSV Praha

Hakim, C. 2000. Work-Lifestyle Choices in the 21st Century – Preference theory. New York: Oxford University Press.

Hendl, Jan. 2005. Kvalitativní výzkum: Základní metody a aplikace. Praha: Portál, s.r.o.

Kanter, R. M. 1993 (1977 – 1. vydání). Men and Women of the Corporation. New York: BasicBook.

Keller, J. 2011. Nová sociální rizika a proč se jim nevyhneme. Praha: Sociologické nakladatelství SLON.

Křížková, A., R. Dudová, H. Hašková, H. Maříková. 2005. Kombinace pracovního a rodinného života v ČR: politiky, čas, peníze a individuální, rodinné a firemní strategie. Sociologický ústav AV ČR.

Křížková, A., H. Maříková, H. Hašková, J. Bierzová. 2006. Pracovní a rodinné role a jejich kombinace v životě českých rodičů: plány versus realita. Sociologický ústav AV ČR.

Křížková, A. 2007. Životní strategie žen a mužů v řízení (a) podnikání. Sociologický ústav AV ČR.

Křížková, A., Z. Sloboda, R. Dudová, H. Maříková. 2007. Podmínky rodičovství v podnikovém prostředí v mezinárodním srovnání. Sociologický ústav AV ČR.

Křížková, A., R. Dudová, H. Hašková, H. Maříková, Z.Uhde. 2008. Práce a péče. Praha: SLON.

Křížková, A., Z. Sloboda. 2009. Genderová segregace českého trhu práce. Kvantitativní a kvalitativní obraz. Sociologický ústav AV ČR.

Křížková, A., H. Maříková, H. Hašková, L. Formánková. 2011. Pracovní dráhy žen v České republice. Praha: SLON.

Kuchařová, V. , Ettlerová, S., Nešporová, O., Svobodová, K. 2006a. Zaměstnání a péče o malé děti z perspektivy rodičů a zaměstnavatelů. Zpráva z výzkumu realizovaného jako součást projektu „Programu Iniciativy Společenství EQUAL“ Role rovných příležitostí pro ženy a muže v prosperitě společnosti (Půl na půl). Praha: VÚPSV.

Kulhavý, V.; Sirovátka, T. 2006. Nerovné pozice mužů a žen na trhu práce v České republice. Empirická studie. Pp. 151-163. In Sirovátka, T. (ed.). 2006. Rodina, zaměstnání a sociální politika. Brno: František Šalé - ALBERT.

Silverman, David. 2005. Ako robiť kvalitatívny výskum: Praktická príručka. Bratislava: Ikar, a. s.

Sirovátka, Tomáš, Petr Mareš. 2003. Trh práce, nezaměstnanost, sociální politika. Brno : Masarykova univerzita.

Strauss, Anselm, Juliet Corbinová. 1999. Základy kvalitativního výzkumu. Boskovice: Albert.
Svobodová, L. n.d. „Podmínky pro proměny práce“. Program MPSV: Moderní společnost a její proměny. [online]. Dostupné z: <http://kvalitazivota.vubp.cz/prispevky/prodminky_pro_promeny_prace-svobodova.pdf>.
Stínová zpráva v oblasti rovného zacházení a rovných příležitostí mužů a žen 2005, 2006 a 2008. Iniciativa Společenství EQUAL. Nadace Open Society Fund Praha.
Vodochodský, I. 2007. „´Život na hraně´: Slaďování a oddělování profesního a rodinného života pracovníků rodičů malých dětí“. Pp. 25-41. In: J.Šanderová (ed.) Sociální nerovnosti v kvalitativním výzkumu. Praha: ISS FSV UK. Dostupné z: http://www.ronero.wz.cz/texty/2007/Sbornik_socialni_nerovnosti_v_kvalitativním_výzkumu.pdf
Vohlídalová, M. n.d. „Souvislosti pracovního, partnerského a rodinného života v současné české společnosti.“ Sociologický ústav AV ČR. [online]. Dostupné z: <http://www.google.cz/search?q=vohl%C3%ADdalov%C3%A1+souvislosti+pracovn%C3%ADho+a+rodinn%C3%A9ho+%C5%BEivota&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:cs:official&client=firefox-a>.Předběžná náplň práce
Trh práce v sobě zahrnuje taková pravidla, která předpokládají, že jedinci nemají závazky v soukromé sféře. To však neodpovídá situacím současných párů, které jsou mnohdy jednak závislé na příjmech obou partnerů a/nebo se oba snaží budovat pracovní kariéry. [Vohlídalová 2007: 63] Také systém péče o dítě v České republice není nastaven tak, aby kombinaci rodinného a profesního života dostatečně usnadňoval/umožňoval. Kromě toho, že současně nastavený dvoustupňový systém péče o dítě v České republice téměř vylučuje zapojení otců do péče, tak potažmo ani neumožňuje hladký návrat na trh práce pečujícím rodičům. [Saxonberg 2008] K nevýhodné situaci vracejícím se rodičům po rodičovské dovolené přispívají rovněž genderové stereotypy, kterými mohou být ovlivněni i personalisté a personalistky, kteří stojí na počátku procesu získávání zaměstnání.
Problematice návratu žen (v České republice jsou to v naprosté většině ženy, kdo zůstává s dítětem doma) na trhu práce po mateřské/rodičovské dovolené byla věnována pozornost v několika výzkumech realizovaných Akademií věd České republiky, téma je rovněž častým předmětem bakalářských a diplomových prací. Prozatím však nebyla věnována dostatečná pozornost druhé straně mince, tedy těm, jež mají klíč k pracovním pozicím - personalistům a personalistkám. Proto se budu ve svém výzkumu zabývat právě jimi, konkrétně do jaké míry jsou tito lidé genderově senzitivní nebo stereotypní, jaké mají o navrátivších se rodičích po rodičovské dovolené představy, a jak vůči nim přistupují. Cílem diplomové práce je tedy zodpovědět, jakou perspektivu personalisté a personalistky vůči rodičům vracejícím se na trh práce po rodičovské dovolené zaujímají.

Navrhované výzkumné otázky
• Jaké představy mají personalisté a personalistky o rodičích na rodičovské dovolené? Jací tito rodiče vracející se po rodičovské dovolené na trh práce v očích personalistů a personalistek jsou?
• Jaké schopnosti/znalosti/dovednosti dle personalistů a personalistek rodiče na rodičovské dovolené ztrácí či nabývají?
• Jaké mají dle pracujících v oblasti lidských zdrojů rodiče vracející se po rodičovské dovolené na trh práce ambice?
Otázky pro zjištění, jak jsou představy personalistů a personalistek formovány
• Jaké konkrétní zkušenosti z výběrových řízení mají personalisté a personalistky s těmito rodiči?
Doplňující otázky
• Do jaké míry jsou personalisté a personalistky znalí antidiskriminačního zákona?
• Je vnímání rodičů po rodičovské dovolené odlišné u žen personalistek a mužů personalistů?
• Ovlivňuje délka rodičovské dovolené představy personalistů
V případě personalistů a personalistek z personálních agentur (pro nahlédnutí do situace na trhu práce)
• Jaká je poptávka klientů?
• Jaké zaměstnance/zaměstnankyně klienti preferují?
• Ocitají se personalisté z personálních agentur v situaci, že klient explicitně žádá muže/ženu určitého věku a stavu na pozici?

Metody výzkumu
Vnímání rodičů vstupujících na trh práce samotnými personalisty a personalistkami po rodičovské dovolené je v českém kontextu neprobádáno, proto je výzkum zaměřen na ně, neboť právě oni hrají klíčovou a rozhodující roli při výběrových řízeních a následném ne/získání žádané pracovní pozice. Vzhledem k tomu, že téma návratu rodičů na trh práce je velmi komplexní a tato problematika zahrnuje mnoho provázaných faktorů a perspektiv (ze strany žen i personalistů a personalistek) a téma rovněž není dostatečně probádáno, je zapotřebí využít kvalitativního výzkumu, jehož pomocí bude možno zachytit představy pracujících v personalistice o rodičích vracejících se na trh práce po rodičovské dovolené (o jejich schopnostech/ znalostech/ dovednostech i ambicích). Data budou získána prostřednictvím individuálních polostrukturovaných rozhovorů s personalisty a personalistkami jednak z personálních agentur, a také ze společností s větším personálním zázemím. Pro získání náhledu do situace a zjištění oněch představ bude provedeno alespoň 12 a více rozhovorů, které budou následně přepsány, aby bylo možno jejich analýzu provést za pomoci programu Atlas.ti, který poslouží k lepší orientaci v datech a zjednodušení práce při následné analýze. Rovněž bude samozřejmě zapotřebí studovat dokumenty, se kterými přichází personalisté a personalistky do kontaktu, neboť mohou být těmito dokumenty ovlivněni. Především pak bude věnována pozornost dokumentům, které vytváří zkoumaní personalisté a personalistky, a bude sledováno, jakým způsobem se do nich promítají postoje pracujících v oblasti HR vůči vracejícím se ženám na trh práce po rodičovské dovolené.

Užitá literatura
Saxonberg, S. 2008. „Právo na otce: Rodičovská „dovolená“ ve Švédsku.“ Pp. 125-143 in Křížková, A., R. Dudová, H. Hašková, H. Maříková, Z. Uhde (eds.). Práce a péče. Proměny „rodičovské“ v České republice a kontext rodinné politiky Evroposké unie. Praha: Sociologické nakladatelství.
Vohlídalová, M. 2007. „Práce a soukromý život v současné české společnosti.“ Pp. 63-80 in Dudová, R. (ed.), Š. Hastrmanová, H. Hašková, H. Maříková, H. Víznerová, M. Vohlídalová. Souvislosti proměn pracovního trhu a soukromého, rodinného a partnerského života. Praha: Sociologické ústav AV ČR, v.v.i.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK