Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hudební subkultura jako referenční skupina
Název práce v češtině: Hudební subkultura jako referenční skupina
Název v anglickém jazyce: Music subculture as a reference group
Klíčová slova: subkultura; hudební subkultura; referenční skupina; punk; hip hop; freetekno
Klíčová slova anglicky: subculture; music subculture; reference group; punk; hip hop; freetekno
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Vedoucí / školitel: PhDr. Zuzana Kubišová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.01.2013
Datum zadání: 12.02.2013
Datum a čas obhajoby: 19.05.2015 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R207E, 207E, knihovna KOVF, 2. patro, proti hlavnímu schodišti
Datum odevzdání elektronické podoby:09.04.2015
Datum proběhlé obhajoby: 19.05.2015
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Josef Stracený, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomanta bude zpracovávat extistující odbornou literaturu k dané problematice.
Diplomantka bude pravidelně konzultovat s vedoucí práce a bude respektovat pravidla etiky vědecké práce.
Seznam odborné literatury
HALL, Stuart. JEFFERSON, Tony. Resistance through Rituals: Youth Subcultures in post-war Britain. 2. vyd. London: Routledge, 2006. 252 s.
HEBDIGE, Dick. Subkultura a styl. 1. vyd. Praha: Dauphin: Volvox Globator, 2012. 239 s.
KOLÁŘOVÁ, Marta (ed). Revolta stylem. 1. vyd. Praha: SLON, 2012. 264 s.
MERTON, Robert, K. Studie ze sociologické teorie. 1. vyd. Praha: SLON, 2000. 285 s.
MUGGLETON, David. Inside Subculture: The postmodern Meaning of Style. 1. vyd. Oxford: Berg, 2006. 198 s.
MUGGLETON, David. WEINZIERL, Rupert. The post-subcultures reader. 1. vyd. Oxford: Berg, 2006. 324 s.
SMOLÍK, Josef. Subkultury mládeže: Uvedení do problematiky. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. 281 s.
VLADIMIR 518. VESELÝ, Karel. Kmeny: současné městské subkultury. 1. vyd. Praha: Bigg Boss: Yinachi, 2011. 515 s.
Předběžná náplň práce
Tato práce se zabývá hudebními subkulturami z pohledu teorie referenční skupiny. V případě, že někdo sympatizuje s určitou hudební subkulturou a rád by se stal jejím členem, tato hudební subkultura se pro něj stává referenční skupinou. Během procesu socializace do subkultury se postupně identifikuje s hodnotami, normami a postoji přijímanými dané subkultuře. Cílem této práce je zjistit, jaké hodnoty, postoje a normy jsou pro jednotlivé subkultury charakteristické. Tím zjistíme, s jakými hodnotami, postoji a normami se bude nastávající člen snažit identifikovat v případě, že daná subkultura bude jeho referenční skupinou. V práci jsou analyzovány tři hudební subkultury, rozšířené v současné době na území České republiky – punk, hip hop a freetekno. Metodou práce je rešerše dostupné odborné literatury, doplněné o další zdroje.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The topic of this thesis is a music subculture in relation with reference group theory. When man sympathizes with a music subculture and he wants to be a member of this subculture, the subculture becomes his reference group. During socialization into the subculture he identifies with values, attitudes and norms shared in the subculture. The aim of this thesis is to find out the values, attitudes and norms shared in certain subculture. This is the way how we discover the values, attitudes and norms what an individual identifies with if the subculture is his or her reference group. This thesis analyses three music subcultures current in contemporary Czech Republic – punk, hip hop and freetekno. The method of this thesis is a research in literature and other sources of information.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK