Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zákaz rasové diskriminace v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva
Název práce v češtině: Zákaz rasové diskriminace v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva
Název v anglickém jazyce: The prohibition of discrimination on grounds of race in the case law of the European Court of Human Rights
Klíčová slova: Rasová diskriminace Evropský soud pro lidská práva Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod
Klíčová slova anglicky: Racial discrimination European Court of Human Rights European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mezinárodního práva (22-KMP)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Stanislava Hýbnerová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.01.2013
Datum zadání: 06.05.2014
Datum a čas obhajoby: 17.12.2014 11:00
Místo konání obhajoby: PF UK, místnost č. 222
Datum odevzdání elektronické podoby:26.09.2014
Datum proběhlé obhajoby: 17.12.2014
Oponenti: JUDr. Monika Bayerová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Práce si klade za cíl prezentovat zákaz rasové diskriminace, jak je zakotven v nejdůležitějších mezinárodně právních dokumentech od počátku dvacátého století se zvláštním zaměřením na jeho úpravu obsaženou v právních dokumentech Rady Evropy, a ochranu poskytovanou Evropským soudem pro lidská práva.
V úvodní kapitole diplomové práce je obsažen obecný výklad o rovnosti a zákazu diskriminace s vysvětlením důležitých pojmů a konceptů.
Další kapitola podává přehled o zákazu rasové diskriminace v lidskoprávních dokumentech stěžejních mezinárodních organizací.
Těžištěm předkládané práce je text zabývající se rasovou diskriminací v souvislosti s Evropským soudem pro lidská práva. V této části je osvětleno, jak Soud na zmiňovanou kategorii diskriminace nahlíží a jaký specifický přístup k ní vytvořil. Dále je představena judikatura zabývající se stížnostmi na diskriminaci a popsán antidiskriminační test, který Evropský Soud pro lidská práva aplikuje při posuzování přípustnosti takových stížností. Na vzorových případech D. H. a další proti České republice a Sejdić a Finci proti Bosně a Hercegovině je ukázána a rozebrána konkrétní činnost Soudu a aplikace antidiskriminačních ustanovení Evropské úmluvy na ochranu lidských práv a základních svobod a Dodatkového protokolu č. 12.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of this work is to present the prohibition of racial discrimination, as embodied in the most important international legal documents from the beginning of the twentieth century with a special focus on the rules contained in the legal documents of the Council of Europe, and the protection granted by the European Court of Human Rights.
The introductory chapter of the thesis contains general interpretation of equality and non-discrimination with explanations of important terms and concepts.
The next chapter provides an overview of the prohibition of racial discrimination in human rights documents of the key international organizations. Closer attention in this perspective is paid to the European Union and in particular to the Council of Europe.
The core part of this work consists in the text dealing with racial discrimination in the context of the European Court of Human Rights, in which is explained, how is the above mentioned discrimination category seen and what specific access to it has the Court created. Furthermore, case law dealing with complaints of discrimination and anti-discrimination test applied by the European Court of Human Rights when assessing the admissibility of such complaints is presented. The model cases of D. H. and others v Czech Republic and Sejdić and Finci v Bosnia and Herzegovina show and analyze specific activities of the Court and the application of anti-discrimination provisions of the European Convention on the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and its twelfth Protocol.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK