Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Náhrada škody v investičních sporech
Název práce v češtině: Náhrada škody v investičních sporech
Název v anglickém jazyce: Damages in Investment Disputes
Klíčová slova: náhrada škody, investiční spor, ISDS, prostředky nápravy
Klíčová slova anglicky: damages, investment dispute, ISDS, remedies
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mezinárodního práva (22-KMP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Vladimír Balaš, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.01.2013
Datum zadání: 06.05.2014
Datum a čas obhajoby: 27.04.2016 15:00
Místo konání obhajoby: PF UK, místnost č. 217
Datum odevzdání elektronické podoby:28.01.2016
Datum proběhlé obhajoby: 27.04.2016
Oponenti: prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová práce „Náhrada škody v investičních sporech“ se zaměřuje na některé aktuální a kontroverzní otázky v této oblasti. Cílem práce je přiblížit systém fungování investičních sporů a pojednat o palčivých otázkách, které v jeho rámci vznikají. Zejména se jedná o otázky postavení v rámci mezinárodního práva jako takového, ale i o otázky spojené s povahou sporu, který zahrnuje jednu soukromou stranu a jednu stranu suverénní. Dále je cílem této práce předložit náhled na otázku náhrady škody, která tvoří stěžejní nárok ze strany investorů. Dotýká se tak otázek forem nápravy, které jsou dostupné, jakož i omezení výše náhrady škody z právních či faktických důvodů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Master's thesis "Damages in Investment Disputes" concentrates on some of the current and controversial questions in this field. The aim of the thesis is to set light to the system of investment disputes and to elaborate on burning questions that arise within its scope. This concerns namely questions about its status under international law as such, but also questions connected to the nature of investment disputes which concern one private party and one sovereign party. Moreover, the aim of this thesis is to present an overview of the law of damages that forms the key remedy sought by investors. This concerns questions about the forms of remedies available as well as limitation of the amount of damages due to legal or factual reasons.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK