Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Strategie zvládání odlišností v církevních organizacích sociálních služeb
Název práce v češtině: Strategie zvládání odlišností v církevních organizacích sociálních služeb
Název v anglickém jazyce: Strategies of managing differences in church organizations social services
Klíčová slova: Sociální služby, církevní organizace sociálních služeb, Charita, Diakonie, Židovská obec, identita, hodnoty, role, kultura organizace, zvládání odlišností.
Klíčová slova anglicky: Social services, church social services, Christian organizations - Charita, Diakonie, Jewish Community,identity, role, culture of organizationes, managing differences.
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Řízení a supervize (24-KRS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Zuzana Havrdová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.01.2013
Datum zadání: 14.01.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 14.01.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:03.01.2015
Datum proběhlé obhajoby: 11.02.2015
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMR11POBQ)
Oponenti: RNDr. Anna Ekslerová
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová práce se bude zabývat zmapováním specifik prostředí církevních organizací sociálních služeb a jejich působení na zaměstnance-nečleny církevní komunity, a dále zmapováním podpory, které se těmto zaměstnancům dostává ze strany managementu církevních organizací. Součástí diplomové práce budou i případná doporučení pro podporu zaměstnanců. Církevní organizace budou v diplomové práci zastoupeny vybranými organizacemi zřizovanými křesťanskými církvemi a organizacemi zřizovanými Židovskou obcí. Na specifika zařízení sociálních služeb zřizovaných církvemi (křesťanské zásady a zásady judaismu) budeme pohlížet jako na součást kultury organizace i systému jejího řízení. Pro zvolené téma bude využita reflexe odborné literatury a dosavadní zkušenost z praxe zkoumaná kvalitativním výzkumem provedeným mezi zaměstnanci–nečleny komunity a pracovníky managementu církevních organizací.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK