Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dohled nad bankovnictvím v zemích Evropské unie
Název práce v češtině: Dohled nad bankovnictvím v zemích Evropské unie
Název v anglickém jazyce: Supervision over the banking industry in the EU Member States
Klíčová slova: Dohled, Evropská unie, Bankovní unie, Evropská centrální banka, Evropská měnová unie, Jednotný resoluční mechanismus, Jednotný bankovní dohled, Daň z finančních transakcí.
Klíčová slova anglicky: Supervision, European Union, Banking Union, European Central Bank, European Monetary Union, Single Resolution Mechanism, Single Supervision Mechanism, Financial Transaction Tax.
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.01.2013
Datum zadání: 11.01.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 26.05.2014
Datum a čas obhajoby: 26.05.2014 10:00
Místo konání obhajoby: 322
Datum odevzdání elektronické podoby:03.04.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:08.04.2014
Datum proběhlé obhajoby: 26.05.2014
Oponenti: JUDr. Petr Kotáb, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Ekonomická a finanční krize jasně ukázala, že měnová unie není schopna efektivně fungovat bez jednotného právního rámce. Proto se jedním z nejdiskutovanějších evropských témat současnosti stala ekonomická a finanční krize. Mezi základní nástroje v boji proti současným i budoucím krizím patří zejména koncept bankovní unie a tzv. „bankovní daně“. Bankovní unie je tvořena čtyřmi pilíři, tedy jednotnými regulatorními požadavky, společným systémem pro restrukturalizaci obsahujícím také pojištění vkladů a evropským bankovním dohledem. Cílem této práce je zmapovat a zhodnotit problematiku všech čtyř pilířů nově se tvořící bankovní unie, jelikož se dle mého názoru jedná o v současnosti nejdůležitější úkol, který by měla Evropa vyřešit. Obsahem je rovněž hodnocení možných dopadů tohoto konceptu na český bankovní sektor a krátké pojednání o navrhované evropské dani z finančních transakcí.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The economic and financial crisis has clearly shown that the monetary union is not able to function effectively without the single legal framework. Therefore the economic and financial crisis has become one of the most discussed topics. The concept of banking union and so called “bank taxes” belongs among the crucial tools in the fight against the current as well as the future crises. The banking union is formed by four pillars, i.e. the unique regulatory requirements, the common system of restructuring containing also the deposits insurance and the European banking supervision. The goal of this study is to map and assess the issues of all four pillars of the newly being formed banking union, because in my opinion, now this is the most significant task which should be solved in Europe. The assessment of these potential impacts on the Czech banking sector and a short discourse about the proposed European financial transactions tax are also included.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK