Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Adaptace v mateřské škole a vhodné činnosti pro čtyřleté a mladší děti
Název práce v češtině: Adaptace v mateřské škole a vhodné činnosti pro čtyřleté a mladší děti
Název v anglickém jazyce: Adaptation to kindergarten and appropriate activities for four-year-olds and younger children
Klíčová slova: adaptace, mateřská škola, dítě předškolního věku, rodiče, hra, socializace, učitelka mateřské školy, adaptační program
Klíčová slova anglicky: adaptation, kindergarten, preschool child, parents, game, socialization, kindergartner, adaptation program
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.01.2013
Datum zadání: 25.08.2013
Datum a čas obhajoby: 21.05.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.04.2014
Datum proběhlé obhajoby: 21.05.2014
Oponenti: doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: doc. PhDr. Eva Opravilová, CSc.
Zásady pro vypracování
Tato bakalářská práce se zaměří na problematiku adaptace dítěte na prostředí MŠ, zvláště dětmi čtyřletými a mladšími. Zejména se bude zabývat činnostmi vhodnými pro čtyřleté a mladší děti, hlavně těmi, které usnadňují adaptaci dítěte v mateřské škole. Tedy činnostmi, které posilují vztah dítěte k učitelce či ostatním dětem a upevňují jistotu dítěte v novém prostředí.

V teoretické části se studentka zaměří na předškolní dítě jeho socializaci a aspekty související s jeho přechodem z rodinného prostředí do širšího prostředí mateřské školy.

V praktické části bude zpracování tří kazuistik tří až čtyřletých dětí, které poprvé nastupují do mateřské školy se zaměřením na adaptaci v mateřské škole. Výzkumné šetření bude realizováno kombinací rozhovoru s rodiči, učitelkou mateřské školy, s ředitelkou mateřské školy, dítětem a pozorováním dítěte přímo v mateřské škole.
Seznam odborné literatury
BRUCEOVÁ, T. Předškolní výchova. Praha: Portál, 1996.
BAĎURÍKOVÁ, Z. Inštitucionálna výchova a vzdelavanie detí od narodenia do troch rokov v európskom kontexte. Predškolská výchova. 2010/2011, roč. 65(č. 3), 1-12.
GAVORA,P. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2000.
HELUS, Z. Dítě v osobnostním pojetí. Praha: Portál, 2004.
KOŤÁTKOVÁ, S. Hry v mateřské škole v teorii a praxi. Praha: Grada, 2005.
KOŤÁTKOVÁ, S. Dítě a mateřská škola. Praha:Grada, 2008.
KUCHAŘOVÁ, V. Péče o děti předškolního a raného školního věku. Praha: VÚPSV, 2009.
MATĚJČEK, Z. Dítě a rodina v psychologickém poradenství. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992.
MATĚJČEK, Z. Mýtus prvních tří let. Československá psychologie. 2002, roč. 46(č. 4), 347-357.
MATĚJKOVÁ, B., PALONCYOVÁ, J. Rodinná politika ve vybraných evropských zemích s ohledem na situaci v České republice. Brno: Masarykova univerzita, 2005.
ŠULOVÁ L. Raný psychický vývoj dítěte. Praha: Karolinum, 2010.
OPRAVILOVÁ, E., GEBHARTOVÁ, V. Rok v mateřské škole. Praha: Portál, 2009.
Rámcový vzdělávací program pro PV. Praha: VUP, 2004.
VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie I. Praha: Portál, 2000.
Předběžná náplň práce
Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku adaptace dítěte na prostředí mateřské školy, zvláště dětmi čtyřletými a mladšími. Zvláštní pozornost věnuje hře a činnostem, které posilují vztah dítěte k učitelce či ostatním dětem a upevňují jistotu dítěte v novém prostředí. V teoretické části se studentka zaměří na předškolní dítě jeho socializaci a aspekty související s jeho přechodem z rodinného prostředí do širšího prostředí mateřské školy.
Hlavním cílem výzkumné části je zjistit, jak probíhá adaptační proces u tří až čtyřletých dětí nastupujících do mateřské školy a jaké faktory tento proces ovlivňují. V praktické části jsou zpracovány tři případové studie tří až čtyřletých dětí, které poprvé nastupují do mateřské školy se zaměřením na adaptaci v mateřské škole. Výzkumné šetření bylo realizováno kombinací rozhovorů s rodiči, dítětem, učitelkou mateřské školy, s ředitelkou mateřské školy a pozorováním dítěte přímo v mateřské škole.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This bachelor’s thesis focuses on the issue of child adaptation into the kindergarten environment, particularly children four years old and younger. Special attention is given to games and activities that strengthen the relationship of the child with the teacher or the other kids and strengthen the security of the child in his new environment. In the theoretical part, the student will focus on the preschool-aged child's socialization and the aspects related to his transition from a family environment into the wider environment of a kindergarten school.
The main objective of the study, which is part of the thesis, is to find out about the adaptation process with three to four-year-old children entering kindergarten and what factors influence this process. The practical part of the thesis presents three case studies of children between the ages of three and four, who start going to the kindergarten for their first time, focusing on adaptation in the kindergarten. The survey was conducted by a combination of interviews with parents, the child, the principal of the kindergarten school and by observing the child directly in the kindergarten.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK