Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Právní a společenské postavení žen v antickém Římě
Název práce v češtině: Právní a společenské postavení žen v antickém Římě
Název v anglickém jazyce: Legal and Social Role of Women in Ancient Rome
Klíčová slova: Ženy, Řím, Rodina, Právo, Římské náboženské kulty, Manželství
Klíčová slova anglicky: Women, Rome, Family, Law, Roman religion cults, Marriage
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Vedoucí / školitel: Mgr. Robert Skopek
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.01.2013
Datum zadání: 09.01.2013
Datum a čas obhajoby: 03.09.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.06.2014
Datum proběhlé obhajoby: 03.09.2014
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Záměrem předkládané bakalářské práce je zachytit postavení římských žen v různých oblastech lidského života, zejména se zaměřením na proměny probíhající během trvání římské říše. Pozornost je věnována vstupu do manželství a rodinnému životu, možnostem a omezením v rámci právních vztahů, vystupování žen na veřejnosti a způsobům trávení volného času a také uplatnění žen v římském náboženském systému. V práci byla využita historickoanalytická metoda.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The intention of this bachelor thesis has been to describe the status of Roman women in different spheres of human life, with a particular focus on the transformations taking place during the period of the Roman Empire. The focus has been dedicated to the entry into marriage and family life, possibilities and limitations within the legal relations, appearance of women in public and ways of spending free time and also opportunities for women in the Roman religious system. There has been used historico-analytic method in this work.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK