Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Psychosociální aspekty zvládání onkogynekologického onemocnéní (se zaměřením na rakovinu prsu)
Název práce v češtině: Psychosociální aspekty zvládání onkogynekologického onemocnéní (se zaměřením na rakovinu prsu)
Název v anglickém jazyce: Psychological and social aspects of coping with oncological gynecological illnesses (focused on breast cancer)
Klíčová slova: Zvládání a vyrovnání se s onkologickým onemocněním, psychologické faktory adaptace, karcinom prsu, psychologická pomoc, copingové strategie.
Klíčová slova anglicky: Coping with oncological illness, psychological factors of adaptation, breast carcinoma, psychological help, coping strategies.
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (21-KPS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Markéta Niederlová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.01.2013
Datum zadání: 08.01.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 30.01.2013
Datum a čas obhajoby: 20.05.2014 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.04.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:15.04.2014
Datum proběhlé obhajoby: 20.05.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: MUDr. Gabriela Šivicová
 
 
 
Zásady pro vypracování
V teoretické části diplomové práce se nejprve budu stručně věnovat druhům gynekologické rakoviny a jejich specifikům. Dále bych ráda zmínila pohled na psychologii nemoci a její zvládání. Pokusím se vystihnout různé druhy psychologické pomoci. V závěru teoretické části se budu věnovat fázím zvládání onkologického onemocnění.
Praktická část diplomové práce bude navazovat na získané poznatky z teoretické části. Základem praktické části budou rozhovory s ženami středního věku, které již v minulosti překonaly jakýkoli druh onkogynekologického onemocnění. Data budu získávat strukturovaným rozhovorem a připojeným Dotazníkem životní spokojenosti.
Cílem diplomové práce by měl být přehled copingových strategií, které ženám pomáhaly ve zvládání závažného onemocnění. Dále bych ráda zjistila, jak onemocnění ovlivnilo jejich hodnotovou orientaci, sociální fungování a partnerský život. Okrajově bych se ráda zeptala, jak byly ženy spokojené s přístupem a podporou ze strany zdravotnického personálu.
Seznam odborné literatury
ANGENENDT, Gabriele, Ursula SCHÜTZE-KREILKAMP, Volker TSCHUSCHKE a Josef BEUTH. Psychoonkologie v praxi: psychoedukace, poradenství a terapie. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010. 326 s. ISBN 978-807-3677-817.
HOLLAND, Jimmie C. Psycho-oncology. 2nd ed. New York: Oxford University Press, 2010, xxv, 685 p. ISBN 01-953-6743-X.
KŘIVOHLAVÝ, J. Psychologie nemoci. Vyd. 1. Praha: Grada Publishing, 2002. 200 s. ISBN 80-247-0179-0.
NEZU, Arthur M, Ursula SCHÜTZE-KREILKAMP, Volker TSCHUSCHKE a Josef BEUTH. Pomoc pacientům při zvládání rakoviny: psychoedukace, poradenství a terapie. Vyd. 1. Brno: Společnost pro odbornou literaturu, 2004, 311 s. ISBN 80-736-4000-7.
TSCHUSCHKE, V. Psychoonkologie: psychologické aspekty vzniku a zvládnutí rakoviny. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004. 215 s. ISBN 80-7178-826-0.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK