Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Automatizovaná analýza podobnosti map s využitím invariantů
Název práce v češtině: Automatizovaná analýza podobnosti map s využitím invariantů
Název v anglickém jazyce: Automatized map similarity analysis using shape invariants
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie (31-370)
Vedoucí / školitel: doc. Ing. Tomáš Bayer, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.01.2013
Datum zadání: 26.02.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:26.08.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:26.08.2014
Datum proběhlé obhajoby: 16.09.2014
Oponenti: RNDr. Mgr. Jakub Lysák, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová práce je zaměřena na automatickou analýzu podobnosti vektorových map, využívající tvarové a atributové podobnosti vzájemně odpovídajících si objektů, popsaných s využitím vhodné parametrizace. Cílem práce je navrhnout, implementovat a analyzovat algoritmus „měřící“ podobnost map na základě automatického rozpoznání a parametrizace odpovídajících si 1D / 2D objektů dvou mapových vrstev znázorňujících stejné území.
Mapové vrstvy se mohou lišit např. vztažným měřítkem, souřadnicovým systémem, natočením, mírou generalizace, obsahem či přesností zákresu jednotlivých objektů. Navrhovaný algoritmus vylepší stávající přístupy hledání vzájemně odpovídajících si prvků, založené převážně na posuzování tvaru objektů, o možnost analýzy vzájemné polohy, sousednosti objektů a vztahu analyzovaného objektu k těmto objektům. Výsledné kritérium bude určeno jako lineární kombinace jednotlivých kritérií a poslouží k výpočtu míry podobnosti obou map.
V praktické části bude provedena implementace algoritmů ve zvoleném programovacím jazyce a ověření funkcionality na různých datových sadách jak z informatického, tak z kartografického pohledu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK