Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vztah rodiny a školy na počátku školní docházky
Název práce v češtině: Vztah rodiny a školy na počátku školní docházky
Název v anglickém jazyce: Relationship of Family and School at the Beginning of School Attendance
Klíčová slova: škola, rodiče, spolupráce, komunikace, Rodiče vítáni
Klíčová slova anglicky: school, parents, cooperation, communication, parents are welcome
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.01.2013
Datum zadání: 07.01.2013
Datum a čas obhajoby: 04.09.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.06.2014
Datum proběhlé obhajoby: 04.09.2014
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce s názvem Vztah rodiny a školy na počátku školní docházky se zabývá problematikou spolupráce školy s rodinou s praktickým výstupem stavu v konkrétním regionu.
Teoretická část poukazuje na důležitost dobrých vztahů mezi rodinou a školou, kdy je rodič považován za partnera školy. Uvádí podrobně různé formy a strategie vhodné pro spolupráci mezi rodinou a školou.
Praktická část je zaměřena na průzkum současných zkušeností ze základních škol, které iniciují spolupráci s rodinou v regionu Trutnova. Zkoumá přístupy a strategie spolupráce a reflektuje jejich přínos ze strany učitele, rodiče, tak i žáka.
Seznam odborné literatury

Literatura:
KOPŘIVA, K.: Lidský vztah jako součást profese. Praha: Portál, 1997.
KOČKOVÁ, M.: Spolupráce školy s rodiči. Praha: SPN, 1958
RABUŠICOVÁ, M., ŠEĎOVÁ, K., TRNKOVÁ, K., ČIHÁČEK, V.: Škola a/versus rodina. Brno: MU, 2004.
FEŘTEK, T.: Rodiče vítáni.
KRÁLÍKOVÁ, M., SINGEROVÁ-NEČASOVÁ, J.: Rodina a škola ve výchovné spolupráci. Praha: SNP, 1985.
MATĚJČEK, Z.: Škola rodičů. Praha: Maxdorf, 2000.
PRŮCHA, J.: Moderní pedagogika. Praha: Portál, 2002.
PRŮCHA, J.: Alternativní školy a inovace ve vzdělávání. Praha: Portál, 2001.
PETTY, G.: Moderní vyučování. Praha: Portál, 1996.
Předběžná náplň práce
Diplomová práce se zabývá problematikou spolupráce rodiny a školy na počátku školní docházky.
V teoretické části přibližuje problematiku spolupráce rodiny a školy v odborné literatuře - její vymezení, vývoj, předpoklady a ukotvení v dokumentech. Ve výzkumné části je prezentován výzkum, který zjišťuje konkrétní úroveň spolupráce na běžné základní škole, která je označena značkou Rodiče vítáni.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis deals with the relationship between family and school in the beginning of primary school.
In the theoretical part it defines the matters of the cooperation between family and school which are specified in theoretic literature – its definition, development, preconditions and anchoring in documents. In the practical the research is presented. It finds out the concrete level of the relationship between family and school at the grammar school which is signed by Parents are welcome.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK