Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kulturní aspekty kartografické tvorby:Využití mentálních map v mezikulturním výzkumu
Název práce v češtině: Kulturní aspekty kartografické tvorby:Využití mentálních map v mezikulturním výzkumu
Název v anglickém jazyce: Cultural Aspects of Cartographic Creation: Use of Mental Maps in Cross-cultural Research
Klíčová slova: mezikulturní výzkum, mentální mapy, kartografická tvorba, mapová stylistika, kulturní specifika artefaktů
Klíčová slova anglicky: cross-culture research, mental maps, cartographic creation, map stylistics, cultural specificities of artefacts
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav etnologie (21-UETN)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.01.2013
Datum zadání: 07.01.2013
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 07.01.2013
Datum a čas obhajoby: 24.01.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.01.2013
Datum proběhlé obhajoby: 24.01.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Hlavním cílem práce je zhodnocení kulturních aspektů kartografické tvorby, a to jak po stránce teoretické (především rešeršní část práce), tak po stránce praktické (minimálně naznačení možností kulturologického výzkumu v praxi, pilotní projekt). Jelikož se jedná o práci s interdisciplinárním přesahem, zaměří se student: na možnosti, které nabízí pochopení kulturních specifik map samotnému uživateli a tvůrci mapy (tzv. použitelnost map s respektováním specifik jednotlivých kultur) => přínos kartografii, na identifikaci kulturních mapových stylů, popis a klasifikaci kulturních specifik v rámci mapového jazyka (lingvistická antropologie) a vlastností map formálního charakteru, dále pak v rámci obsahu map => přínos kulturologii. Na základě rešerše literatury a dalších zdrojů student navrhne metodiku kulturologického výzkumu se zaměřením na kulturní specifika map. Při návrhu lze vyjít z použití mentálních map v mezikulturním výzkumu.
Seznam odborné literatury
Head, C. G. 1984. The Map As Natural Language: A Paradigm For Understanding. Cartographica. 1984, monografie č. 31, s. 1-32. ISSN 0317-7173.
Keates, J. S. 1996. Understanding Maps. Harlow : Longman, c1996. xv, 334 s. ISBN 0-582-23927-3.
Kitchin, R. M. 1994. Cognitive Maps: What Are They and Why Study Them? Journal of Environmental Psychology. 1994, 14, s. 1-19. ISSN 0272-4944.
Murphy, R. F. 1999. Úvod do kulturní a sociální antropologie = [Cultural and Social Anthropology]. Praha : Sociologické nakladatelství, 1999. 267 s. ISBN 80-85850-53-2.
Polišenská, V. A. Mentální mapy : definice, výzkum a otázka prostorového rozhodování. Československá psychologie : časopis pro psychologickou teorii a praxi. 2006, roč. 50, č. 1, s. 64-70. ISSN 0009-062X.
Pravda, J. 2003. Mapový jazyk. Bratislava : Univerzita Komenského, 2003. 105 s. ISBN 80-223-1809-4.
Soukup, M. 2009. Základy kulturní antropologie. Praha : Akademie veřejné správy, 2009. 214 s. ISBN 978-80-87207-03-1.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK