Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Učitelské strategie řešení nekázně žáků při výuce na 1.stupni ZŠ
Název práce v češtině: Učitelské strategie řešení nekázně žáků při výuce na 1.stupni ZŠ
Název v anglickém jazyce: Teacher´s strategies for answering to lack of discipline of pupils during education at primary school
Klíčová slova: primární škola, nekázeň žáků, vyučovací styl učitele, řízení školní třídy
Klíčová slova anglicky: junior school, pupils´indiscipline, a teacher´s teaching style, school class management
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Helena Hejlová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.01.2013
Datum zadání: 07.01.2013
Datum a čas obhajoby: 04.09.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.06.2014
Datum proběhlé obhajoby: 04.09.2014
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: doc. PhDr. Jana Stará, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce bude mít teoreticko-praktický charakter.

Řešený problém: Jaké jsou typické projevy nekázně žáků z pohledu učitelů a žáků? Jak tyto projevy souvisejí se strategiemi řízení školní třídy? Jak strategie řízení třídy vytvářejí podmínky pro projevy nekázně a učitelovu odpověď na ně?
Seznam odborné literatury
HELUS, Z. Sociální psychologie pro pedagogy.
HRABAL, V. Sociální psychologie pro učitele.
HRABAL, V.; PAVELKOVÁ, I. Jaký jsem učitel.
BENDL, S. Kázeňské problémy ve škole.
BENDL, S. Školní kázeň - metody a strategie.
BENDL, S. Neukázněný žák - Cesta institucionální pomoci.
UHER, J. Problém kázně.
CANGELOSI, J.S. Strategie řízení třídy.
FENSTREMACHER, G.D.; SOLTIS, J.F. Vyučovací styly učitelů.
KASÍKOVÁ, H. Kooperativní učení, kooperativní škola.
Předběžná náplň práce
Cílem diplomové práce je zjistit souvislost mezi nekázní žáků při výuce na prvním stupni základní školy a učitelskými strategiemi řešení nekázně. Jedná se o zjištění, zda závisí kázeň žáků na strategiích učitele a zda pod jejich vlivem dochází také k minimalizaci nekázně žáků při výuce.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The objective of the diploma thesis is to ascertain the causalities between the junior school pupils´lack of discipline and teachers´strategies for finding out solutions to indiscipline. In the focus of attention, it is to find out if pupils´discipline depends on a teacher´s strategies, and if minimisation of pupils´indiscipline during lessons occurs as a result of them.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK