Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Překlad z hlediska lingvistiky a didaktiky cizího jazyka
Název práce v češtině: Překlad z hlediska lingvistiky a didaktiky cizího jazyka
Název v anglickém jazyce: Linguistic and didactic interpretation of translation
Klíčová slova: překlad, překladatelské postupy, překladatel, využití překladu ve výuce cizího jazyka, gramaticko-překladová metoda
Klíčová slova anglicky: translation, translation methods, translator, use of translation in second language acquisition, grammar-translation method
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Renáta Listíková, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.01.2013
Datum zadání: 07.01.2013
Datum a čas obhajoby: 09.09.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.06.2014
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2014
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Záviš Šuman, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato diplomová práce je zaměřena na pojetí překladu z hlediska ligvistického a didaktického. Jejím cílem je seznámit čtenáře s problematikou jazykovědných poznatků, které se do překladatelské práce promítají a dále pak zmapovat situaci didaktického přínosu překladu do výuky cizích jazyků.
Dílo je rozděleno na dvě hlavní části. V té první je na pozadí vybraných jazykovědných teorií představena překladatelská práce a kompetence překladatele. Tyto jsou dále rozšířeny o praktickou část popisu a analýzy překladatelských postupů. Celou práci uzavírá druhá část, která zprostředkovává didaktický pohled na danou problematiku. Zde jsou shrnuty základní fakta přehledu aktuální situace využití překladu v moderních jazykových hodinách.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis is focused on the linguistic and didactic interpretation of translation. Its objective is to introduce the reader to the issues of language-focused findings, which are reflected in translators´ work and besides, to describe the situation of didactic contribution of translation in second language teaching.
The work is divided ino two main parts. In the first one, there is translators´ work and his competences being presented on the ground of chosen linguistic theories. These are further extended by a practical part of description and analysis of translation methods. The whole thesis is being closed by the second part which mediates the didactic point of view of the given issue. The basic overview facts of actual situation of the use of translation in modern language classes are summarized in here.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK