Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Souvislost mezi výukou sociálních dovedností a vztahy žáků ve třídě
Název práce v češtině: Souvislost mezi výukou sociálních dovedností a vztahy žáků ve třídě
Název v anglickém jazyce: Connection between social skills teaching and classmates relationshipsde
Klíčová slova: pedagogická diagnostika, sociometrický výzkum, sociální dovednosti, klima ve třídě, ADHD, ADD
Klíčová slova anglicky: pedagogical diagnostics, sociometric research, social skills, class environment, ADHD, ADD
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jana Stará, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.01.2013
Datum zadání: 04.01.2013
Datum a čas obhajoby: 21.05.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.03.2014
Datum proběhlé obhajoby: 21.05.2014
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Mgr. Zdeňka Michalová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Zásady pro zpracování DP jsou dostupné na webových stránkách KPP.
Seznam odborné literatury
ČERNOUŠKOVÁ, V. : Sociální psychologie: Užití sociometrie v pedagogické praxi. Olomouc, Univerzita Palackého 1987 (brož.)

GAVORA, P.: Výzkumné metody v pedagogice. Brno, Paido 1996.

GAVORA, P.: Úvod do pedagogického výzkumu. Brno, Paido 2000. ISBN 80-83931-79-6

GILMMERNOVÁ, I.; Krejčová, L. a kol. : Sociální dovednosti ve škole. 1 vyd., Praha, Granada 2012. ISBN 978-80-247-3472-9 (brož.)

HAYESOVÁ, N.: Základy sociální psychologie. 6. vyd. Praha: Portál 2011. ISBN 978-80-7367-909-5.

HELUS, Z.: Sociální psychologie pro pedagogy. 1. vyd. Praha, Granada 2007. ISBN 978-80-247-1168-3.

CHABAROVÁ,R.; JAVORSKÁ, J.; KRATOCHVÍLOVÁ, A.; KUČEROVÁ, A.; MICHALOVÁ, Z.; MICHALOVÁ, J.; (česká verze): CESTY- Podpora alternativní strategie výuky sociálním dovednostem; 2007 originál: PATHS 1994 CARO A. KUSCHÉ, MARK T. GREENBERG ve spolupráci s L. K. ANDERSON, R. CALDERON, R. N. GUSTAVSON, CH.TURKSMA, JoAnn CAMPBELL, vydalo: Channing Bete Company, Inc. One community Place South Deerfield, MA 01373

CHRÁSTKA, M.: Metody pedagogické diagnostiky. Olomouc, UP Olomouc 1998.

KERLINGER, F. N.: Základy výzkumu chování. 1. vyd. Praha: Academia 1972.

KOPŘIVA, K.: Lidský vztah jako součást profese: psychoterapeutické kapitoly pro sociální, pedagogické a zdravotnické profese. 2. rozš. a přepr. vyd. Praha, Portál 1997. ISBN 80-7178-150-9.
KOŽNAR, J.: Skupinová dynamika, teorie a výzkum. 1. vyd. Praha, Karolinum 1996. ISBN 80-7066-632-3.
KYRIACOU, Ch.: Klíčové dovednosti učitele, cesty k lepšímu vyučování. 1. vyd. Praha, Portál 1996. ISBN 80-7178-022-7.
KYRIACOU, Ch.: Řešení výchovných problémů ve škole. 1. vyd. Praha, Portál 2005.
ISBN 80-7178-945-3.
MADARASOVÁ- GECKOVÁ, A., OROSOVÁ,O., MADARAS,T.: Vybrané problémy využitia sociometrie v školskej praxi. Československá psychologie, roč. 48., č. 3 (2004) str. 263- 277.
MANNOVÁ, J.: Školní třída a role třídního učitele. Praha, Univerzita Karlova 2009.
MAREŠ, J.: Sociální klima školní třídy: přehledová studie: dotazník sociálního klimatu školní třídy). Praha, Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR, Dotisk 2006. ISBN 80-86856-27-5 (brož.)
MICHALOVÁ, Z.: Edukace žáků s problémovým chováním, poruchami adaptace, poruchami chování a emocí. 1. vyd. Liberec, TU v Liberci 2011a. ISBN 978-80-7372-719-2.
MUSIL, J.: Sociometrie v psychologické kognici: nástroj sociální kompetence učitele. 1. vyd. Olomouc. Cyrilometodějská teologická fakulta UP. Psychologická a výchovná poradna, 2003. ISBN 80-238-8935-4 (brož.)
PELIKÁN, J.: Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha, Karolinum 1998.
PRŮCHA, J.: Pedagogický výzkum. Uvedení do teorie a praxe. Praha, Karolinum (nakladatelství) 1995. ISBN 80-7184-132-3
PRŮCHA, J.: Pedagogický výzkum. Uvedení do teorie a praxe. Praha, Karolinum 1995.
PRŮCHA, J.; WALTEROVÁ, E.; MAREŚ,J.: Pedagogický slovník. Praha, Portál 2003. ISBN 80-7178-722-8
RIGGIO, R. E., CARNEY, D. R.: Social Skills Inventory Manual. Menlo Park: Mind Garden 2003.
ŠOLC, P.: Skupinová dynamika a práce se školní třídou. 1. vyd. Liberec, TU v Liberci2011. ISBN 978-80-7372-792-5.
VALENTA, J.: Osobnostní a sociální výchova a její cesty k žákovi. Kladno, AISIS 2006.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV PEDAGOGICKÝ V PRAZE. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. 1. vyd. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2010. ISBN 978-80-87000-37-3.
ZELINKOVÁ, O.: Pedagogická diagnostika individuální vzdělávací program. Praha, Portál 2005.
ISBN 987-80-7367-326-0
Předběžná náplň práce
Diplomová práce bude mít teoreticko-výzkumný charakter se zaměřením na vývoj vztahů ve třídě. Jejím cílem bude zjistit, zda existují souvislosti mezi vývojem vztahů ve třídě a pravidelnou výukou sociálních dovedností. Sociální dovednosti jsou vyučovací předmět, který je součástí učebního programu CESTY, jeho obsahová náplň vznikla v rámci projektu „Nácvik sociálních dovedností u dětí s SPCH s dopadem na profesní orientaci“ pod číslem CZ 04.3.07/3.1.01.1/0061 a byla spolufinancován Evropským sociálním fondem, Státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hlavního města Prahy. Tento předmět má u dětí systematicky rozvíjet sebekontrolu, pozitivní sebeúctu, emocionální uvědomění a schopnost řešit mezilidské problémy. Cílem programu CESTY je zlepšit u dětí společenské a emoční dovednosti včetně posílení empatie a postupně tak vytvořit prosociální klima třídy, které usnadní i samotný proces vzdělávání.
V teoretické části se bude diplomantka zabývat vymezením pojmu pedagogická diagnostika, jejími metodami a typy, zvláště se zaměří na sociometrii v pedagogickém výzkumu a na sociometrické metody a techniky. Zároveň představí výukový program CESTY s vyučovacím předmětem sociální dovednosti.

V empirické části použije diplomantka vzorky získané pomocí sociometrického dotazníku a analýzy výukových artefaktů k porovnávání vývoje vztahů ve 3- 4 třídách žáků s ADHD, kteří mají pravidelnou výuku sociálních dovedností se třídami žáků z běžné ZŠ bez výuky tohoto předmětu. Sociometrický výzkum bude probíhat ve dvou kolech. První část výzkumu bude probíhat začátkem školního roku, druhá část na konci I. pololetí školního roku. Cílem tohoto výzkumu bude zjistit efektivnost výuky sociálních dovedností.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis is a theoretical - research character , focusing on the development of relations in the classroom. Its aim will be to determine whether there are links between the development of relations in a regular classroom teaching of social skills . Social skills are a subject which is part of the learning program through , so its content was created within the project " Training of social skills in children with SPCH an impact on career orientation " under number CZ 04.3.07/3.1.01.1/0061 and was funded by the European social Fund, the Czech Republic and the Capital city of Prague. This course is for children systematically develop self-control , positive self-esteem, emotional awareness and the ability to solve interpersonal problems . The aim of the program is to improve TRAVEL children social and emotional skills , including the strengthening of empathy and gradually establish prosocial classroom climate that facilitates the learning process itself
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK