Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Srovnání individuálních výkonů v inteligenčních testech WAIS - III a Raven
Název práce v češtině: Srovnání individuálních výkonů v inteligenčních testech WAIS - III a Raven
Název v anglickém jazyce: Comparison of Individual Performance in Intelligence Tests WAIS III and RPM (Raven´s Progressive Matrices)
Klíčová slova: inteligence Wechslerova inteligenční škála Ravenovy progresivní matice
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (41-KPSY)
Vedoucí / školitel: PhDr. Tereza Soukupová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.12.2012
Datum zadání: 21.12.2012
Datum a čas obhajoby: 27.05.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.04.2014
Datum proběhlé obhajoby: 27.05.2014
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Petr Goldmann
 
 
 
Zásady pro vypracování
Hlavním cílem diplomové práce je srovnání výkonu jedinců v inteligenčních testech WAIS III a Raven. Obsah teoretické části práce se bude zaměřovat na téma inteligence a testů inteligence. Praktická část bude obsahovat srovnání výsledků z neverbální (performační) části obou testů za pomoci statistických metod. Pro toto srovnání bude potřeba nasbírat data od cca 100 respondentů.
Seznam odborné literatury
KAUFMAN, Alan S a Elizabeth O LICHTENBERGER. Základy WAIS-III. Otrokovice: Propsyco, 2011, viii, 261 s. ISBN 978-80-904875-0-5.
PLHÁKOVÁ, Alena. Dějiny psychologie. Vyd. 1. Praha: Grada, 2006, 328 s. Psyché (Grada). ISBN 80-247-0871-X.
PREISS, Marek a Jiří KLOSE. Ravenovy standardní progresivní matice – současné zkušenosti.Československá psychologie. 2002, roč. 45, č. 2, 158 - 164.
STERNBERG, Robert J a Elena L GRIGORENKO. The psychology of abilities, competencies, and expertise. New York: Cambridge University Press, 2003, xi, 280 p. ISBN 05-210-0776-3.
SVOBODA, Mojmír. Psychologická diagnostika dospělých. Vyd. 4., V nakl. Portál 3. Praha: Portál, 2010, 343 s. ISBN 978-807-3677-060.
RUISEL, Imrich. Základy psychologie inteligence Přel. P. Bakalář. 1.vyd. Praha: Portál, 2000, 183 s. ISBN 80-717-8425-7.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK