Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza pracovního místa učitele odborného výcviku
Název práce v češtině: Analýza pracovního místa učitele odborného výcviku
Název v anglickém jazyce: Analysis of the workplace of the workshop teacher
Klíčová slova: Práce, pracovní místo, analýza práce, popis pracovního místa, metody sběru informací, učitel odborného výcviku
Klíčová slova anglicky: Job, job analysis, job deskription, metods of collecting informations, workshop teacher
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: Mgr. Irena Trojanová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.12.2012
Datum zadání: 21.12.2012
Datum a čas obhajoby: 17.06.2013 09:15
Místo konání obhajoby: katedra CŠM, Praha
Datum odevzdání elektronické podoby:29.04.2013
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2013
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: Ing. Petr Svoboda, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem závěrečné bakalářské práce je popis pracovního místa učitele odborného výcviku. V teoretické části studentka shromáždí dostupné informace z odborné literatury. Cíl práce bude následně realizován kvantitativním výzkumem na základě výzkumných otázek zjišťujících pracovní činnosti a příslušné kompetence učitelů odborného výcviku. Práce bude vypracována v souladu se schváleným ideovým a prováděcím projektem podle metodického materiálu vydaného CŠM PedF UK v Praze a bude splňovat kritéria pro závěrečné bakalářské práce.
Seznam odborné literatury
Armstrong, M. Personální management, Grada Publishing 1999
Bedrnová, E.,Nový, I. a kol. Psychologie a sociologie řízení, Management Press, 2007
Dvořáková, Z. a kol. Management lidských zdrojů, Praha: C.H. Beck. 2007
Kocianová, R. Personální činnosti a metody personální práce, Grada Publishing 2010
Koubek, J. Řízení lidských zdrojů. Základy moderní personalistiky, Management Press, 2006
Milkovich T.,Boudreau J.W. Řízení lidských zdrojů, Grada Publishing, 1993
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu pracovního místa učitele odborného výcviku s cílem vytvořit popis tohoto pracovního místa. Pro účely výzkumu byla skupina respondentů zúžena na učitele odborného výcviku učebního oboru Kadeřník.
První část práce tvoří teoretický základ zpracovaný podle odborné literatury a relevantních internetových zdrojů, je zaměřena na vysvětlení základních pojmů vztahujících se k analýze pracovních míst a vymezuje pojem učitel odborného výcviku. Praktická část charakterizuje situaci ve školách a uvádí základní vlastnosti respondentů. Následuje analýza práce prováděná prostřednictvím dotazníkového šetření. Výsledkem analýzy je popis pracovního místa, jehož finální podoba je dotvořena po přímém rozhovoru s nadřízeným pracovníkem zkoumané pozice.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis focuses on the job analysis of the professional training teacher. The output is the job description. For the purpose of the research the group of respondents is narrowed down to the specialization Hairdresser.
The first part is theoretical overview based on literature and relevant internet sources, it is focused on the explanation of basic terms related to the jobs analysis. The practical part describes the situation in schools and provides basic characteristics of respondents. The job analysis carried out through a questionnaire survey follows. Analysis result is a job description, the final version is completed by a direct interview with a supervisor of the examined position.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK