Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Úspěšné stárnutí: strategie zvládání
Název práce v češtině: Úspěšné stárnutí: strategie zvládání
Název v anglickém jazyce: Successful aging: coping strategies
Klíčová slova: úspěšné stárnutí, strategie zvládání, narativní analýza
Klíčová slova anglicky: successful aging, coping strategies, narrative analysis
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (41-KPSY)
Vedoucí / školitel: Mgr. David Doubek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.12.2012
Datum zadání: 27.06.2014
Datum a čas obhajoby: 08.09.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.06.2014
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2014
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: Mgr. Markéta Levínská, Ph.D. et Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je porozumění fenoménu stáří v kontextu subjektivního prožívání seniorů.
Seznam odborné literatury
ČERMÁK, IVO. NARATIVNĚ ORIENTOVANÁ ANALÝZA. IN BLATNÝ, MAREK. METODOLOGIE PSYCHOLOGICKÉHO VÝZKUMU: KONSILIENCE V ROZMANITOSTI. PRAHA: NAKLADATELSTVÍ ACADEMIA, 2006. 138 STRAN. ISBN 80-200-1450-0
HAŠKOVCOVÁ, HELENA. FENOMÉN STÁŘÍ. ISBN 9788087109199
HENDL, JAN. ÚVOD DO KVALITATIVNÍHO VÝZKUMU. PRAHA: KAROLINUM, 1999. 278 S. ISBN 80-246-0030-7
CHRZ, VLADIMÍR. MOŽNOSTI NARATIVNÍHO PŘÍSTUPU V PSYCHOLOGICKÉM VÝZKUMU. PRAHA: PSYCHOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, 2007. 152 S. ISBN 80-86174-11-5
KÜBLER-ROSS, ELISABETH. O SMRTI A UMÍRÁNÍ. PŘEKL. J. KRÁLOVEC. TURNOV: ARICA, 1993. 251 S. ISBN 80-900134-6-5
MC ADAMS, DAN. POWER, INTIMACY AND LIFE STORY. PERSONOLOGICAL INQUIRIES INTO IDENTITY. NY: THE GUILFORD PRESS, 1988. 336 P. ISBN 978-0-89862-506-6
MIOVSKÝ, MICHAL. KVALITATIVNÍ PŘÍSTUP A METODY V PSYCHOLOGICKÉM VÝZKUMU. PRAHA: GRADA, 2006. 332 S. ISBN 80-247-1362-4
ONDRUŠOVÁ, JIŘINA. STÁŘÍ A SMYSL ŽIVOTA. PRAHA: KAROLINUM, 2011. 170 S. ISBN 9788024619972
STUART-HAMILTON, IAN. PSYCHOLOGIE STÁRNUTÍ. PŘEKL. J. KREJČÍ. PRAHA: PORTÁL, 1999. 320 S.
ISBN 80-7178-274-2
ŠVAŘÍČEK, ROMAN; ŠEĎOVÁ, KLÁRA A KOL. KVALITATIVNÍ VÝZKUM V PEDAGOGICKÝCH VĚDÁCH. PRAHA: PORTÁL, 2007. 377 S. ISBN 978-80-7367-313-0
TAVEL, PETER. PSYCHOLOGICKÉ PROBLÉMY V STAROBE I. 1.VYD. PUSTÉ ÚLANY: SCHOLA PHILOSOPHICA, 2009. 278 STRAN. ISBN 978-80-969823-7-0
Předběžná náplň práce
Cílem práce je prozkoumat strategie stojící v pozadí schopnosti lidí úspěšně zvládat stáří a úkoly, jež tato životní etapa přináší. Teoretickým a metodologickým východiskem je hermeneuticko-narativní přístup. Práce navazuje na koncept devátého věku člověka manželů Eriksonových a hledá způsoby, jak úspěšně zvládnout úkoly tohoto životního období.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The goal of the work is to explore strategies used by seniors in order to achieve the successful aging. Theoretical and methodological bases are formed by the hermeneutic-narrative approach. The work follows the concept of "The ninth stage of human development", whose authors are J. M. Erikson and E. H. Erikson, and focuses on the topic of how to be successful in ninth stage.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK