Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Tvorba a choreografie muzikálového představení
Název práce v češtině: Tvorba a choreografie muzikálového představení
Název v anglickém jazyce: The Creation and Choreography of the Musical Theatre Performance
Klíčová slova: tanec, choreografie, divadlo, muzikál, tvorba, umění
Klíčová slova anglicky: dance, choreography, theatre, musical, creation, art
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Gymnastika (51-600200)
Vedoucí / školitel: Mgr. Šárka Panská, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.12.2012
Datum zadání: 18.12.2012
Datum a čas obhajoby: 10.09.2014 11:15
Místo konání obhajoby: katedra gymnastiky
Datum odevzdání elektronické podoby:01.09.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:29.08.2014
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2014
Oponenti: Mgr. Marie Fričová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Literární rešerše
Příprava muzikálového představení z hlediska choreografie
Postup tvorby a nácviku choreografie
Příprava a realizace rozhovoru s expertem
Zpětná vazba - odborné kritiky a recenze
Seznam odborné literatury
ALLHOFF, D. a ALLHOFF, W. Rétorika a komunikace. Grada Publishing, a. s., Praha, 2008, ISBN 978-80-247-2283-2.
BALAŠ, R. Tance 20. století. HANEX, Olomouc, 2003, ISBN 80-85783-40-1.
BROCKETT, O.G. Dějiny divadla. NLN, s. r. o., Praha, 2008, ISBN 978-80-7106-576-0.
FIEDLER, M. Hip hop forever. Hanex, Olomouc, 2003, ISBN 80-85783-41-X.
HENDL, J. Kvalitativní výzkum. Portál, s. r. o., Praha, 2012, ISBN 978-80-262-0219-6
HENDL, J. Přehled statistických metod. Portál, s. r. o., Praha, 2012, ISBN 978-80-262-0200-4.
CHANG, J. Can’t stop won’t stop: a history of the hip-hop culture. Picador, United States of America, 2005, ISBN 0-312-42579-1.
JEBAVÁ, J. Kapitoly z dějin tance. Karolinum - nakl. UK, 1998, ISBN 80-7184-620-1.
KRAUS, J. a kol. Slovník cizích slov A – Ž. Academia, Praha, 2009, ISBN 978-80-200-1415-3.
MINTON, S. C. Choreography: a basic approach using improvisation. Human Kinetics Publishers, United States of America, 1986, ISBN 0-87322-071-4
MLÍKOVSKÁ, J. Vyprávění o tanci na jevišti. NIPOS-ARTAMA, Praha, 2009, ISBN 978-80-7068-231-9.
NOVOTNÁ, V. a kol. Gymnastika jako tvůrčí akt. Karolinum - nakl. UK, 2012, ISBN 978-80-246-2116-6.
OSOLSOBĚ, I. Muzikál je, když… Supraphon, Praha-Bratislava, 1967, ISBN.
PAYNE, H. Kreativní pohyb a tanec. Portál, s. r. o., Praha, 1999, 2011, ISBN 978-80-7367-887-6.
Program Footloose aneb tanecn není zločin. Divadlo Josefa Kajetána Tyla, p. o., Plzeň, 2013.
SVOBODA, B. Pedagogika sportu. Karolinum, Praha, 2007, ISBN 978-80-246-1358-1.
Internetové odkazy
ALBRIGHT, ANN COOPER, Composing While Dancing: An Improviser's Companion, Dance Research Journal Winter2012, [online],Vol. 44 Issue 2, p100 4p, [cit. 15. 8. 2014], Dostupnost: www.web.ebscohost.com, ISSN: 01497677
BURLEY, CRISTA, Choreography for Musical Theater: OBSERVE and the Triple E's Method, TAHPERD Journal Spring2008, [online], Vol. 76 Issue 2, p12 5p, [cit. 15. 8. 2014], www.web.ebscohost.com, ISSN: 08890846
DANCE ADVANTAGE. Approaching Choreography for Musical Theatre. [online], [cit. 22. 8. 2014]. Dostupné z: http://www.danceadvantage.net/choreography-community-theatre/
DAVENPORT, DONNA, Building a Dance Composition Course: An Act of Creativity, Journal of Dance Education 2006, [online], Vol. 6 Issue 1, p25 8p, [cit. 15. 8. 2014], www.web.ebscohost.com, ISSN: 15290824
DJKT-PLZEŇ. Footloose. [online], [cit. 21.8. 2014]. Dostupné z: http://www.djkt-plzen.cz/cz/repertoar/predstaveni/footloose/
EDNEY, KATHRYN, Guest Editorial: Genre Mixing, Journal of Popular Culture Aug2008, [online], Vol. 41 Issue 4, p567 2p, [cit. 15. 8. 2014], www.web.ebscohost.com, ISSN: 00223840
GAGNON, DONALD P., Our Musicals, Ourselves: A Social History of the American Musical Theatre, Journal of Popular Culture Feb2006, [online], Vol. 39 Issue 1, p162 3p, [cit. 15. 8. 2014], www.web.ebscohost.com, ISSN: 00223840
HAINES, SUSAN, Ethics and Aesthetics: The Artist-Educator and Choreographic Process, Journal of Dance Education 2006, [online], Vol. 6 Issue 1, p14 5p, [cit. 15. 8. 2014], www.web.ebscohost.com, ISSN: 15290824
I-DIVADLO. Footloose aneb tanec není zločin. [online], [cit. 21.8.2014]. Dostupné z: http://www.i-divadlo.cz/divadlo/divadlo-jktyla/footloose-aneb-tanec-neni-zlocin
LAFORTUNE, SYLVAIN, A Classification of Lifts in Dance: Terminology and Biomechanical Principles. Journal of Dance Education 2008, [online], Vol. 8 Issue 1, p13 10p. [cit. 15. 8. 2014], www.web.ebscohost.com, ISSN: 15290824
LAVENDER, LARRY, Creative Process Mentoring: Teaching the "Making" in Dance-Making, Journal of Dance Education 2006, [online], Vol. 6 Issue 1, p6 8p, [cit. 15. 8. 2014], www.web.ebscohost.com, ISSN: 15290824
MUSICAL. “Footloose” aneb promarněná příležitost Divadla J. K. Tyla. [online], [cit.
Předběžná náplň práce
Přiblížení specifických zvláštností tvorby choreografie k divadelnímu představení jak z hlediska teorie, tak zejména praxe. Nastínění problematiky a práce choreografa v uměleckém prostředí a jejich následné porovnání se znalostmi a zkušenostmi experta v oboru.

Metody: Kvalitativní výzkum - pozorování, přímé praktické zkušenosti
dotazování - rozhovor s expertem

Vyhodnocení výsledků
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce


Description of specific traits of choreography creation process for a theater performance both in terms of theory and practice. Outlining the issues in the choreography process in the artistic environment and their subsequent comparison with the knowledge and experience of experts in the field.

Methods: The qualitative research - observation, direct practical experience
interviewing - an interview with an expert

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK