Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Granulometrická analýza hrubě klastických sedimentů - metody a jejich porovnání
Název práce v češtině: Granulometrická analýza hrubě klastických sedimentů - metody a jejich porovnání
Název v anglickém jazyce: Comparation of methods of granulometrical analysis of coarse fluvial sediments
Klíčová slova: hrubě klastický sediment, Sedimetrics Digital Gravelometer, vzorkování objemu, vzorkování povrchu, zrnitost, zrnitostní rozbor
Klíčová slova anglicky: coarse fluvial sediment, granularity, granulometrical analysis, Sedimetrics Digital Gravelometer, surface sampling, volumetric sampling
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Vedoucí / školitel: RNDr. Filip Hartvich, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.12.2012
Datum zadání: 17.12.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:22.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2014
Oponenti: RNDr. Jana Bernsteinová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Práce bude spočívat ve vypracování dvou částí - rešeršní, která se bude zabývat jednak zájmovým územím (stručná fyzickogeografická charakteristika, zaměřená zejména na vývoj území v kvartéru) , jednak bude obsahovat podrobnou rešerši metod, používaných k výzkumu zrnitosti fluviálních materiálů, zejména hrubě klastických.Cílem druhé části práce bude na vybraných lokalitách v oblasti středohorských a podhorských toků aplikovat různé metody granulometrické analýzy fluviálních štěrkovitých akumulací, zhodnotit jejich výsledky a porovnat tyto výsledky navzájem. Závěr práce bude shrnovat rozdíly a podobnosti ve výstupech jednotlivých metod a celkové zhodnocení vhodnosti a využitelnosti metod.
Zájmové území:
- bude specifikováno, povodí Otavy
Pracovní metody a postupy:
- studium literatury a rešeršní zpracování podkladů
- terénní provedení odběrů, vzorkování materiálu a jeho granulometrická analýza
- statistické zpracování výstupů a vyhodnocení
- další metody budou použity podle potřeby
Rozsah bakalářské práce:
40 - 50 str.
Doporučená odborná literatura a datové zdroje:
Bunte, K. and Abt, S. R. (2001): Sampling Surface and Subsurface Particle-Size Distributions in Wadable ravel- and Cobble-Bed Streams for Analyses in Sediment Transport, Hydraulics, and Streambed Monitoring. United States Department of Agriculture Forest Service, Rocky Mountain Research Station, USA, 390 p.
Casagli, N., Ermini, L. and Rosati, G. (2003): Determining grain size distribution of the material composing landslide dams in the Northern Apennines: sampling and processing methods. Engineering Geology, Volume 69, Issues 1-2, Pp. 83-97
Demek, J. ed. (1987): Hory a nížiny – zeměpisný lexikon ČSR. Academia, Praha 584 str.
Douglass, J. and Schmeeckle, M. (2007): Analogue modeling of transverse drainage mechanisms. Geomorphology 84 (2007) 22–43
Summerfield, M. A. 1991. Global Geomorphology. Edinburgh : Pearson Education Limited. 537 pp.
Strahler, A. and Strahler A. N. (2000): Introducing Physical Geography. John Wiley and Sons, Inc., New York, 575 pp.
Thorndycraft, V. R., Benito G. and Gregory, K.J. (2008) Fluvial geomorphology: A perspective on current status and methods.Geomorphology, Volume 98, Issues 1–2, 1 June 2008, Pages 2–12
Twidale, R.C. (2004): River patterns and their meaning . Earth-Science Reviews 67 (2004) 159–218
Dále:
- Geologické mapy 1:50 000 (CENIA)
- ZABAGED 10, DMU25 (CENIA)
- ZM ČR 1: 10 000
- letecké snímky (Orthophoto05, CENIA)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK