Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Krasové jevy v topografických databázích a digitální kartografii
Název práce v češtině: Krasové jevy v topografických databázích a digitální kartografii
Název v anglickém jazyce: Karst Phenomena in Digital Topographic Databases and Digital Cartography
Klíčová slova: krasové jevy, jeskyně, digitální kartografie, digitální topografická databáze
Klíčová slova anglicky: karst phenomenon, caves, digitial cartography, digital topographic database
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie (31-370)
Vedoucí / školitel: RNDr. Mgr. Jakub Lysák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.12.2012
Datum zadání: 28.02.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:20.05.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:20.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 11.06.2013
Oponenti: Mgr. Pavel Šára
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem bakalářské práce je poskytnout komplexní pohled na vybrané krasové jevy očima topografa a kartografa. Důraz bude kladen na specifika těchto fenoménů charakteristické pro Českou republiku. Dílčí cíle práce jsou následující:
- základní seznámení se s problematikou krasu (příp. pseudokrasu) z pohledu geomorfologie a hydrologie,
- identifikace jevů a jejich vlastností důležitých z hlediska topografického mapování. Důrazem bude kladen na specifické podmínky Česka.
- podrobná rešerše týkající se reprezentace krasových jevů v našich a zahraničních digitálních topografických databázích
- podrobná rešerše týkající se znázorňování krasových jevů na našich i zahraničních topografických mapách velkého a středního měřítka
- návrh reprezentace uvedených jevů pro ZABAGED, včetně doporučení týkající se sběru a aktualizace těchto dat, s důrazem na využití stávající databáze JESO a ukázkové naplnění navržených vrstev reálnými daty
- návrh doporučení pro automatizovanou tvorbu kartografické reprezentace navržených vrstev pro topografickou mapu velkého měřítka s využitím software ArcGIS

Seznam odborné literatury:
HROMAS, Jaroslav. Jeskyně. Vyd. 1. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2009, 608 s. ISBN 978-80-87051-17-7.
PŘIBYL, Jan. Základy karsologie a speleologie. 1. vyd. Praha: Academia, 1992. 354 s., ISBN 80-200-0084-4.
ČÚZK. Katalog objektů ZABAGED®, Praha 2012. 142 s.
BLÁHA, J. D. Podoba a struktura kvalifikačních prací na katedře: bakalářská práce. Praha, 2008, 53 s.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK