Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Didactic Perspective on Intersonorant Voicing
Název práce v češtině: Didaktický pohled na mezisonorantní znělost
Název v anglickém jazyce: Didactic Perspective on Intersonorant Voicing
Klíčová slova: mezisonorantní znělost, česká angličtina, integrace, fonemické uvědomění
Klíčová slova anglicky: inter-sonorant voicing, Czech English, integration, phonemic awareness
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Vedoucí / školitel: Mgr. Kristýna Červinková Poesová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.12.2012
Datum zadání: 28.04.2013
Datum a čas obhajoby: 20.06.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2013
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: Mgr. Marie Bojarová
 
 
 
Zásady pro vypracování
- popis cílového jevu v návaznosti na existující výzkumné studie
- sběr materiálu
- roztřídění dat podle předem stanovených kritérií
- tvorba a pilotáž výukových materiálů
Seznam odborné literatury
Crystal, David. How Language Works. London: Penguin Books, 2007.
Palková, Zdena. Fonetika a fonologie češtiny s obecným úvodem do problematiky oboru. Praha: Univerzita Karlova, vydavatelství Karolinum, 1994.
Roach, Peter J. English Phonetics and Phonology. Cambridge: Cambridge University Press, 1991.
Skarnitzl, Radek and Poesová, Kristýna. Typology of Voicing Changes in Czech English. Plurality and Diversity in English Studies. 2008 Third Prague Conference on Linguistics and Literary Studies.
Wells, J. C. Longmann Pronunciation Dictionary. Harlow: Pearson Education Limited, 2000.
Předběžná náplň práce
Tato bakalářská práce má za cíl komplexně analyzovat jev nazývající se mezisonorantní znělost, který se často vyskytuje v mluvě českých studentů angličtiny. Teoretická část se zaměřuje na obecný popis a vysvětlení tohoto problému v kontextu negativního transferu z mateřského jazyka studentů. Praktická část obsahuje kompletní seznam slov, kde se mezisonorantní znělost může vyskytovat a popisuje metodu výběru těchto slov. Nakonec jsou výsledky aplikovány na vytvoření učebních materiálů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis aims at a comprehensive analysis of the phenomenon called inter-sonorant voicing which frequently occurs in the speech of Czech learners of English. The theoretical part focuses on a general description and explanation of this problem in the context of the negative interference from learners’ mother tongue. The practical part contains a complete list of words prone to inter-sonorant voicing and describes the method of selection of these words. Finally, the results of this analysis were applied in creating teaching materials.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK