Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Taneční a pohybová výchova na 1. stupni základní školy
Název práce v češtině: Taneční a pohybová výchova na 1. stupni základní školy
Název v anglickém jazyce: Dance and movement education of the first degree of the primary school
Klíčová slova: taneční a pohybová výchova, rámcový vzdělávací program, doplňující vzdělávací obor, mladší školní věk, harmonický rozvoj osobnosti, tanec, pohyb, tvořivost
Klíčová slova anglicky: dance and movement education, Framework Educational Programme,additional educational field, junior school age, harmonious development of personality, dance, aktivity,creativity
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Jana Hájková
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.12.2012
Datum zadání: 12.02.2015
Datum a čas obhajoby: 21.05.2015 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R118, 118, Doktorandská místnost, 1. patro, vlevo
Datum odevzdání elektronické podoby:11.03.2015
Datum proběhlé obhajoby: 21.05.2015
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
březen 2013 - vypracování teoretické části práce
červen 2013 - výzkum
prosinec 2013 - zpracování praktické části práce
březen 2014 - odevzdání diplomové práce
Seznam odborné literatury
Kurková, L. Tanec a hudba. 1. vyd. SPN: Praha, 1987.
Knopová, B. Hudebně pohybová výchova v 1. - 5. ročníku ZŠ. MU: Brno, 1993.
Blažíčková, E.Metodika a didaktika taneční výchovy. Praha: Konzervatoř Duncan Centre, 2005.
Blažíčková, E., Lisnerová, R. a kol.Taneční a pohybová výchova na 1. stupni základní školy. Praha: Společnost pro taneční a múzickou výchovu.2011.
Jeřábková, J. Taneční průprava. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986.
Předběžná náplň práce
Diplomová práce se zabývá výukou taneční a pohybové výchovy na 1. stupni ZŠ. Hlavním cílem diplomové práce je zjistit zkušenosti z pilotního programu zavedení taneční a pohybové výchovy na 1. stupni ZŠ.

Teoretická část je věnována problematice tance a pohybové výchovy v rozsahu možné výuky na 1. stupni ZŠ, rozpracovává charakteristiku mladšího školního věku, zavedení doplňujícího vzdělávacího oboru taneční a pohybová výchova do RVP a problémem kvalifikovanosti vyučujících daného předmětu.

Výzkumná část zpracovává aktuální poznatky a zkušenosti z pětiletého cyklu výuky předmětu na pilotní ZŠ Praha 5- Slivenec prostřednictvím dotazníků pro 1. (vstupní) a 5. výstupní) ročník. Dalšími metodami bude metoda pozorování konkrétních hodin a řízený rozhovor a účastníky projektu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Diploma thesis deals with teaching dance and movement education at the 1st. stage of elementary school. The main objective of the diploma thesis is to find out the experiences of the pilot program, the introduction of dance and movement education at the 1st. stage of elementary school.

The theoretical part is devoted to the issues of dance and movement education in the range of possible teaching at the 1st. stage of elementary school, elaborates on the characteristics of the younger school age, the introduction of additional education the field of dance and movement education into framework educational program and the problems of the competence of the teachers of a given subject.

The research part of current knowledge and experience of the five-year cycle teaching of subject in the pilot elementary school Prague 5-Slivenec through questinnaires for the first (imput) and the fifth (output) class. Other methods will be the method for observing specific lessons and driven to the interview with the participants of the project.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK