Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Beatifikace a kanonizace Johanky z Arku jako inspirace uměleckých děl
Název práce v češtině: Beatifikace a kanonizace Johanky z Arku jako inspirace uměleckých děl
Název v anglickém jazyce: Beatification and canonization of Joan of Arc as an inspiration of art
Klíčová slova: kult svatých, sv. Jana z Arku, kanonizace, sakrální umění, české země
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.12.2012
Datum zadání: 14.12.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 08.01.2013
Datum a čas obhajoby: 04.06.2013 08:45
Datum odevzdání elektronické podoby:10.04.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:11.04.2013
Datum proběhlé obhajoby: 04.06.2013
Oponenti: PhDr. Milan Buben, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
viz diplomní seminář
Seznam odborné literatury
Seznam literatury

* MAUROIS, André: Dějiny Francie, Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 1994, ISBN 80-7106-098-4

* Dějiny Francie, Praha, Nakladatelství Svoboda, 1988, ISBN 25-057-88

* ANOUILH, Jean: Skřivánek, Příbram, Malá divadelní společnost města Příbrami, 1992

* ARDAGH, John; JONES Colin : Svět Francie, Knižní klub, Balios, 1998, ISBN 80-7176-718-2

* Debout, Henri: Jeanne D'Arc: grande histoire illustrée, Maison de la Bonne presse, 4°edition 1922, p. 680 - 734

* HONEGGER, Arthur: Jeanne d´Arc au bûcher, Dramatic Oratorio to Words by Paul Claudel, Orchestr a sbor české filharmonie, Praha 1970

* LINDER, Leo: Johanka z Arku, Ostrava, DOMINO, 2000, ISBN 80-86128-80-6

* PERNOUDOVÁ, Régine: Život Jany z Arku, Brno, Nakladatelství Cesta, 1994, ISBN 80-85319-36-5

* PERNOUDOVÁ, Régine: Život a smrt Jany z Arku, Svědectví z rehabilitačního procesu (1450-1456), Olomouc, Refugium Velehrad-Roma, 2009, ISBN 978-80-7412-020-6
Předběžná náplň práce
Sv. Johanka z Arku je významnou postavou nejen francouzských, ale především církevních dějin a zároveň osobností, jejíž život a smrt zanechaly výraznou stopu v evropském umění.

Cílem bakalářské práce je shromáždit důvody pro blahořečení a svatořečení Johanky z Arku a zároveň objasnit, proč byla Johanka z Arku blahořečená a svatořečená téměř 500 let po smrti.

Aby vynikla mohutnost této světice, je poslední část bakalářské práce věnována uměleckým dílům inspirovaným postavou Jany z Arku, která bude představena především v návaznosti na historicko-politické dění na českém území.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
St. Joan of Arc is an important figure not only French, but also the history of the Church and also personality whose life and death have left its mark in European art.

The aim of this work is to collect the reasons for the beatification and canonization of Joan of Arc and also explain why Joan of Arc was beatified and canonized almost 500 years after his death.

It points out the importance of this saint, is the last part of the thesis devoted to works of art inspired by the figure of Joan of Arc, which will be presented primarily in relation to the historical-political events on the Czech territory.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK