Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Dítě v ozbrojeném konfliktu ve světle článku 38 Úmluvy o právech dítěte
Název práce v češtině: Dítě v ozbrojeném konfliktu ve světle článku 38 Úmluvy o právech dítěte
Název v anglickém jazyce: A child in an armed conflict in the light of Art. 38 of the Convention on the Rights of the Child
Klíčová slova: ochrana dětí; ozbrojené konflikty; mezinárodní humanitární právo; lidská práva; dětský voják
Klíčová slova anglicky: protection of children; armed conflicts; international humanitarian law; human rights; child soldier
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mezinárodního práva (22-KMP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.12.2012
Datum zadání: 06.05.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 29.06.2016
Datum a čas obhajoby: 22.06.2016 12:00
Místo konání obhajoby: PF UK, místnost č. 217
Datum odevzdání elektronické podoby:12.05.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:12.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2016
Oponenti: prof. JUDr. Jan Ondřej, CSc., DSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem diplomové práce bylo přehledně zpracovat téma ochrany dětí v ozbrojených konfliktech s ohledem na článek 38 Úmluvy o právech dítěte a zároveň identifikace hlavních problémů s tématem souvisejících a snaha navrhnout jejich řešení. Text práce se rovněž zaměřuje na kontrolní a donucovací mechanismy, kterými mezinárodní společenství disponuje vůči těm, kteří jednají v rozporu s mezinárodním právem ve vztahu k dětem.
Text je rozdělen do čtyř částí, z nichž každá obsahuje několik kapitol. V první části své diplomové práce se věnuji vývoji ochrany práv dětí v ozbrojených konfliktech a příslušným dokumentům mezinárodního práva, v nichž byla tato ochrana zakotvena, až do přijetí Úmluvy o právech dítěte, jejíž článek 38 je předmětem této práce. Součástí první části je rovněž kapitola, v níž se snažím identifikovat hlavní problémy mezinárodního systému ve vztahu k ochraně dětí v ozbrojených konfliktech. Druhá část práce je věnována přímo rozboru jednotlivých instrumentů mezinárodního práva na ochranu dětí, tedy samozřejmě Úmluvě o právech dítěte a jejím opčním protokolům a následujícím dokumentům, které z Úmluvy o právech dítěte a jejích opčních protokolů ve vztahu k ochraně dětí vycházejí – Úmluvě Mezinárodní organizace práce č. 182 o zákazu a okamžitých opatřeních k odstranění nejhorších forem dětské práce, Římskému státu Mezinárodního trestního soudu, tematickým rezolucím Rady bezpečnosti OSN a přelomové Machel Report.
V třetí části se snažím rozebrat mechanismy, orgány a programy, jejichž prostřednictvím je zajišťováno provádění povinností sjednaných v dokumentech, které byly rozebrány v předchozích kapitolách, a kontrola souladu faktického a těmito dokumenty vyžadovaného stavu. Poslední část je věnovaná soudní praxi ve věci ochrany práv dětí v ozbrojených konfliktech a problematice trestní odpovědnosti dětí za nejzávažnější zločiny dle mezinárodního práva.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis aims to transparently elaborate the topic of protection of children in armed conflicts pursuant to the Article 38 of the Convention on the Rights of the Child as well as identification of the main problems associated with the topic and efforts to suggest their solutions. The thesis also focuses on monitoring and enforcement mechanism of individual international instruments.
The body of the thesis is divided into four parts, each of several chapters. The first part of the thesis deals with the development of protection of children in armed conflicts until the adoption of the Convention on the Rights of the Child, and relevant international law documents on the protection of children in armed conflicts. The first part also includes a chapter with the identification of the main problems associated with the protection of children. Second part of the thesis concentrates on the analysis of various instruments of international law regarding the protection of children, that is, of course, the Convention on the Rights of the Child and its Optional Protocols, and following documents regarding protection of children based on this Convention, i.e. The Convention of the International Labour Organization concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour (No. 182), The Rome Statute of the International Criminal Court, thematic UN Security Council resolutions and the ground-breaking Machel Report.
In the third part of the thesis I address the mechanism, institutions and programs vindicating for implementation of obligations agreed in the documents that were discussed in previous chapters, and for supervision of the conditions stipulated in these documents and the factual state. The last section is devoted to the judicial practise regarding the protection of children in armed conflicts and to children’s criminal liability for the most serious crimes under the international law.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK