Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou stav po fraktuře distální fibuly l. sin. W-B
Název práce v češtině: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou stav po fraktuře distální fibuly l. sin. W-B
Název v anglickém jazyce: Case study of physiotherapy treatement of a pacient with diagnosis status post fracture of the distal fibula l. sin. W-B
Klíčová slova: hlezenní kloub, zlomenina, tibiofibulární syndesmóza, osteosyntéza, kazuistika, fyzioterapie
Klíčová slova anglicky: ankle joint, fracture, tibiofibular syndesmosis, osteosynthesis, case study, physical therapy
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzioterapie (51-500400)
Vedoucí / školitel: Mgr. Martina Vrbová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.12.2012
Datum zadání: 12.12.2012
Datum a čas obhajoby: 19.09.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.08.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:26.08.2014
Datum proběhlé obhajoby: 19.09.2014
Oponenti: Mgr. Markéta Vančurová
 
 
 
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce je vypracována jako rešerše s případovou studií, na podkladě odborné
praxe na Rehabilitační klinice Malvazinky v termínu 6. 1. - 31. 1. 2014. Skládá se
z části obecné a speciální. Obecná část zahrnuje teoretické poznatky z oblasti funkční
anatomie a kineziologie hlezenního kloubu a nohy, biomechaniky chůze a obecné
traumatologie pohybového aparátu. Dále obsahuje rozpracování problematiky zlomenin
hlezenního kloubu, jejich diagnostických postupů, léčby a metod rehabilitace se
zaměřením na fyzioterapii. Speciální část, zpracovaná formou kazuistiky pacienta po
operačně řešené fraktuře distální fibuly typu Weber B, zahrnuje komplexní vstupní
kineziologické vyšetření, plán terapie a průběh 14 terapeutických jednotek. V závěru
práce se nalézá výstupní kineziologické vyšetření společně se zhodnocením efektu
terapie.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis is created as a research and a case study based on a clinical work placement
at the Malvazinky rehabilitation clinic held from the 6. 1. 2014 to 31. 1. 2014.
The thesis consists of two parts, theoretical and practical. The theoretical part presents
a description of findings in the field of functional anatomy and kinesiology of the foot
and ankle, biomechanics of the gait and traumatology of the skeletal system. Next, it
contains elaboration of the matter of ankle fractures in terms of diagnostics, treatement
and subsequent rehabilitation care, especially regarding physical therapy. The practical
part is conceived as a case report of a pacient after surgically treated fracture of the
distal fibula (type Weber B), incorporating a complex entrance kinesiology
examination, therapeutic approach and the course of 14 therapeutic units. Finally, the
thesis includes an exit kinesiology examination and evaluation of the efect of performed
therapy.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK