Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Comparative Analysis of Czech, English and German Proverbs in Jirotka's Saturnin
Název práce v češtině: Komparativní analýza českých, anglických a německých přísloví v Jirotkově Saturninovi
Název v anglickém jazyce: Comparative Analysis of Czech, English and German Proverbs in Jirotka's Saturnin
Klíčová slova: přísloví, čeština, angličtina, němčina, překlad, Saturnin
Klíčová slova anglicky: proverbs, Czech, English, German, translation, Saturnin
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Klára Lancová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.12.2012
Datum zadání: 27.04.2013
Datum a čas obhajoby: 21.06.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 21.06.2013
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: Mgr. Jakub Ženíšek, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato práce analyzuje a srovnává typické rysy a tendence českých, anglických a německých přísloví na základě knihy Saturnin (Zdeněk Jirotka). Teoretická část shrnuje problematiku definice přísloví, dále se teoreticky zabývá různými způsoby překladu přísloví a v neposlední řadě představuje konkrétní specifika přísloví v jednotlivých jazycích. V praktické části jsou poté z různých hledisek analyzována přísloví, která jsou obsažena v originálu knihy Saturnin a jejím anglickém a německém překladu (např. z hlediska existence a neexistence jednotlivých přísloví, motivace, rozdílů ve významu, básnických a gramatických rysů apod.). Cílem této práce je posoudit, do jaké míry se od sebe přísloví jednotlivých jazyků liší a naopak, jaké společné tendence dané jazyky ve svých příslovích vykazují.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis analyses and compares the typical features and tendencies of Czech, English and German proverbs with specific reference to the book Saturnin by Zdeněk Jirotka. The theoretical part summarizes the complexity of proverb-definition. It also deals with the different ways of translating proverbs and, last but not least, the concrete specifics of proverbs in the particular languages are introduced. Within the practical part, the proverbs contained in the original version of the book Saturnin - and its English and German translations are analysed from different viewpoints (e.g. existence and non-existence of proverbs, motivation, semantic differences, poetic and grammatical features etc.). The aim of this thesis is to assess to what degree the proverbs of the individual languages studied differ and, conversely, what common tendencies their proverbs display.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK