Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Efektivnost hospodaření obce v závislosti na její velikosti v právu
Název práce v češtině: Efektivnost hospodaření obce v závislosti na její velikosti v právu
Název v anglickém jazyce: Efficiency of economic management of a municipality depending on its size as governed by the law
Klíčová slova: velikostní kategorie obcí, finanční systém obcí, finanční autonomie obcí, rozpočtové určení daní, místní poplatky, dotace
Klíčová slova anglicky: size categories of municipalities, financial system of municipalities, financial autonomy of municipalities, budgetary allocation of taxes, local fees, subsidy
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.12.2012
Datum zadání: 11.12.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 26.05.2014
Datum a čas obhajoby: 26.05.2014 09:00
Místo konání obhajoby: 306
Datum odevzdání elektronické podoby:26.03.2014
Datum proběhlé obhajoby: 26.05.2014
Oponenti: prof. JUDr. Hana Marková, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová práce se zabývá financováním systému obecních rozpočtů, a to zejména v souvislosti s velikostními kategoriemi obcí. Cílem práce je analyzovat stávající právní úpravu v této oblasti a předložit vlastní návrhy změn, které by zlepšily její současný stav.
První kapitola poskytuje teoretický základ pro následnou analýzu a návrhy obsažené v dalších kapitolách. Jsou zde vymezeny pojmy důležité pro obecní zřízení, samostatná a přenesená působnost obcí a uvedeny základní uznávané zásady pro financování obcí.
Předmětem druhé kapitoly je úprava příjmů obecních rozpočtů v České republice. Jedná se především o úpravu obsaženou v zákoně o rozpočtovém určení daní, úpravu místních poplatků, daně z nemovitých věcí a dotací. Tato kapitola obsahuje charakteristiku každého jednotlivého příjmu, kritické zhodnocení jeho hlavních výhod a nevýhod ve vztahu k financování obcí a krátké shrnutí dané problematiky.
Třetí kapitola vychází z předchozích částí práce a obsahuje analýzu vybraných obcí z různých velikostních kategorií. Analýza završuje celou diplomovou práci, neboť jejím smyslem je zejména v praxi nahlédnout do fungování příjmové stránky místních rozpočtů a zkoumat existující rozdíly mezi jednotlivými velikostními kategoriemi obcí a jejich vývoj v čase.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis deals with the concept of financial systems of municipal budgets, especially in relation to different categories of municipalities and its size. The aim is to analyze the current legal regulation in this field and suggest legislative changes that could improve its existent state.
The first chapter provides the theoretical basis for the subsequent analysis as well as for the recommendations presented in further chapters. Basic terms important to municipally policy, independent competence of municipalities and delegated powers of municipalities are defined here together with the basic principles of municipality finance system.
The second chapter deals with the regulation of main sources of income of municipally budgets in the Czech Republic. The content of this chapter is concerned to legislation in Act on Budgetary Allocation of Taxes, Act on Local Fees, Act on Property Tax and legal regulation of subsidies. This chapter contains the characteristics of each individual income, presents a critical evaluation of its main advantages and disadvantages in relation to municipalities finance and a short summary of the issue.
The third chapter outlines from the previous parts of the thesis and presents an analysis of selected municipalities of different categories and size. Analysis completes the whole thesis. Its purpose consist in practical insight into the functioning of incomes of local budgets and examination of existing differences between different size categories of municipalities and their evolution in time.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK