Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Italian rhetoric and courtly love in the Formulary of Queen Kunhuta. A critical edition of the Collection of Magister Bohuslav with an English introduction (Codex Vindobonensis Palatinus 526)
Název práce v češtině: Italská rétorika a dvorská láska v Listáři královny Kunhuty: kritická edice sbírky Mistra Bohuslava s anglickým úvodem (Codex Vindobonensis Palatinus 526)
Název v anglickém jazyce: Italian rhetoric and courtly love in the Formulary of Queen Kunhuta. A critical edition of the collection of Magister Bohuslav with an English introduction (Codex Vindobonensis Palatinus 526)
Klíčová slova: medieval literature, medieval Latin, medieval manuscripts, epistolography, ars dictaminis, Italian rhetoric, medieval women, courtly love
Klíčová slova anglicky: středověká literatura, středověká latina, středověké rukopisy, epistolografie, ars dictaminis, italská rétorika, středověké ženy, dvorská láska
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav řeckých a latinských studií (21-URLS)
Vedoucí / školitel: prof. Mgr. Lucie Doležalová, M.A., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.12.2012
Datum zadání: 11.12.2012
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 17.04.2013
Datum a čas obhajoby: 10.05.2016 13:30
Datum odevzdání elektronické podoby:05.04.2016
Datum proběhlé obhajoby: 10.05.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Benoît Grévin, Dr.
  Réka Forrai
 
 
Zásady pro vypracování
Studentka podrobně prostuduje celý rukopis. Zhodnotí edici Palackého a na tomto základě buď provede vlastní kritickou edici nebo ji použije jako základ pro svoji analýzu. Vytvoří edice dosud needitovaných dopisů v kodexu.
Bude analyzovat především Listář královny Kunhuty, a to z hlediska vlivu italské rétoriky a dvorské lásky. Výsledkem budou edice dosu neznámých textů, opravená edice Palackého,a detailní socio-kulturně kontextualizovaná analýza těchto textů
Seznam odborné literatury
MENDL B., Listy královny Kunhuty králi Přemyslovi, Akropolis, (Reprint vydání z r. 1928) Praha 1997.
PALACKÝ F., Über Formelbücher, zunächst in Bezug auf böhmische Geschichte, nebst Beilagen, I-II, Praha, 1842-1847.
NOVÁK J. B., Kritika listáře královny Kunhuty, Gollův sborník (1906).
VOLKOVÁ M., Příspěvek k paleografickému rozboru listáře královny Kunhuty, in Folia Diplomatica V 7/8, 1956-1957, pp. 215-226.
EMLER J., Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae, 1253-1310, Praha 1882.
HAMPE K., Beiträge zur Geschichte der letzten Staufer: Ungedruckte Briefe aus der Sammlung des Magisters Heinrich von Isernia. Leipzig 1910.
PSÍK R., Invectiva prosotetrasticha in Ulricum Polonum: součást sbírky listů a diktamin Mistra Jindřicha z Isernie, Brno 2005.
SCHALLER B., Der Traktat des Heinrich von Isernia De coloribus rhetoricis, Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters 49, 1993, s. 113-153.
KOPIČKOVÁ B., Historické prameny k studiu postavení ženy v české a moravské středověké společnosti: interdisciplinární pojetí studia, Historický ústav, Praha, 1992.
THOMAS A., Anne’s Bohemia, Czech literature and society 1310-1420, Minnesota, 1998.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK