Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Současné možnosti a prostředky enterální výživy
Název práce v češtině: Současné možnosti a prostředky enterální výživy
Název v anglickém jazyce: Current possibilities and resources of enteral nutrition
Klíčová slova: Enterální výživa, nazogastrická sonda, nazojejunální sonda, perkutánní endoskopická gastrostomie, perkutánní endoskopická jejunostomie, sipping.
Klíčová slova anglicky: Enteral nutrition, nasogastric tube, nasojejunal tube, percutaneous endoscopic gastrostomy, percutaneous endoscopic jejunostomy, sipping.
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK (11-00250)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jana Heczková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.07.2013
Datum zadání: 07.10.2013
Datum a čas obhajoby: 12.06.2014 13:30
Místo konání obhajoby: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK
Datum odevzdání elektronické podoby:22.04.2014
Datum proběhlé obhajoby: 12.06.2014
Předmět: Obhajoba diplomové práce (B01602)
Oponenti: MUDr. Eva Meisnerová
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce musí odpovídat Opatření děkana č. 10/2010 a Manuálu pro vytvořená závěrečných kvalifikačních prací 1. LF UK a ÚTPO.
Seznam odborné literatury
Kohout, P. (2011). Dokumentace a hodnocení nutričního stavu pacientů. Praha: Forsapi.
Kohout, P., Rušavý, Z., & Šerclová, Z. (2010). Vybrané kapitoly z klinické výživy I. Praha: Forsapi.
Křemen, J., Kotrlíková, E., & Svačina, Š. (2009). Enterální a parenterální výživa. Praha: Mladá fronta.
Kohout, P., & Kotrlíková, E. (2009). Základy klinické výživy. Praha: Forsapi.
Svačina, Š. (2008). Klinická dietologie. Praha: Grada.
Zadák, Z. (2008). Výživa v intenzivní péči. Praha: Grada.
Charvát, J., Kvapil, M. (2006). Praktikum umělé výživy: učební texty k praktickým cvičením z umělé výživy. Praha: Karolinum.
Rolandelli, R., Bankhead, R., Boullata, J., & Compher, Ch. (2005). Clinical nutrition: enteral and tube feeding. Philadelphia: Elsevier Saunders.
Ševčík, P., Černý, V., & Vítovec, J. (2003). Intenzivní medicína. Praha: Galén.
Kohout, P., & Skladaný, L. (2002). Perkutánní endoskopická gastrostomie a její místo v algoritmu umělé výživy. Praha: Galén.
Pánek, J., Pokorný, J., Dostálová, J., & Kohout, P. (2002). Základy výživy. Praha: Svoboda Servis.
Předběžná náplň práce
Diplomová práce je zaměřena na oblast enterální výživy. Tato problematika je nedílnou součástí intenzivní a resuscitační péče. V této oblasti stále přibývá nových prostředků a doporučení pro praxi. Zdokonalují se přípravky používané k enterální výživě.
Teoretická část se bude zabývat indikacemi a hodnotícími škálami, ze kterých lze zjistit, zda je zapotřebí začít s enterální výživou. Také zde budu rozebírat jednotlivé složky enterální výživy, zaměřím se na přípravky včetně jejich zástupců. Práce bude především obsahovat způsoby aplikace enterální výživy. Ať už se jedná o možnost nasogastrické sondy, nasojejunální sondy, perkutánní endoskopické gastrostomie, perkutánní endoskopické jejunostomie či sippingu. V těchto možnostech budu rozvádět jejich zavedení, ošetřovatelskou péči, indikace a kontraindikace. V dalších kapitolách uvedu klady a zápory enterální výživy ve srovnání s parenterálním podáním.
Praktická část diplomové práce je zaměřena na kvantitativní výzkum formou dotazníkového šetření. Chtěla bych zkoumat, zda se nová doporučení ohledně enterální výživy praktikují na jednotkách intenzivní péče. Pro oblast zkoumání jsem si vybrala sestry z jednotek intenzivní metabolické péče ve vybraných fakultních nemocnicích. Výzkumný vzorek by měl obsahovat kolem sta respondentů. Z výzkumu by mělo vyplynout, zda se zdravotničtí pracovníci řídí novými doporučeními pro enterální výživu. Výstupem práce bude souhrn doporučení pro praxi s touto tématikou.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis is focused on enteral nutrition. This issue is an integral part of intensive and resuscitation care. There are more and more new resources and recommendations for practice in this area. The products used for enteral nutrition are still improving.
The theoretical part will deal with the indications and assessment scales, from which you can determine whether it is necessary to start with enteral nutrition.Also there will be discussed the various components of enteral nutrition, particularly products and their representatives. The thesis will mainly include methods of application of enteral nutrition. Whether it is the possibility of nasogastric tube, nasojejunal tube, percutaneous endoscopic gastrostomy, percutaneous endoscopic jejunostomy or sipping, these options will be elaborated in terms of introduction, nursing care, indications and contraindications. In the following chapters I will mention the advantages and disadvantages of enteral nutrition compared to parenteral administration.
The practical part of the thesis is focused on quantitative research using questionnaires. I would like to examine whether the new recommendations for enteral nutrition are used in practice in intensive care units. For the research, I chose the nurses of medical intensive care units in selected teaching hospitals. The research sample should contain approximately one hundred respondents. The research indicates whether or not the medical staff follow the new recommendations for enteral nutrition. The outcome of this work will be a set of recommendations for practice in this theme.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK