Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Možnosti prevence katetrových sepsí během hospitalizace
Název práce v jazyce práce (slovenština): Možnosti prevence katetrových sepsí během hospitalizace
Název práce v češtině: Možnosti prevence katetrových sepsí během hospitalizace
Název v anglickém jazyce: Options preventing catheter-related sepsis during hospitalization
Klíčová slova: sepsa, prevence, ošetŕvatelství, katéter, sestra, hospitalizace
Klíčová slova anglicky: sepsis, prevention, nursing, catheter, hospital, nurse, hospitalization
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK (11-00250)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jana Heczková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.07.2013
Datum zadání: 07.10.2013
Datum a čas obhajoby: 16.06.2014 14:00
Místo konání obhajoby: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK
Datum odevzdání elektronické podoby:24.04.2014
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2014
Předmět: Obhajoba diplomové práce (B01602)
Oponenti: Mgr. Vlastimil Mrákava
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce musí odpovídat Opatření děkana č. 10/2010 a Manuálu pro vytvořená závěrečných kvalifikačních prací 1. LF UK a ÚTPO.
Seznam odborné literatury
1. O´grady, N. et al. (2011).Guidelines for Prevention of Intravascular Catheter –Related Infections. [online]. 2011, p. 83
2. Larsen, R.( 2004). Anestezie (7.Vyd.). Praha: Grada Publishing
3. Kapounová, G.( 2007). Ošetřovatelství v intenzivní péči (1.Vyd.). Praha: Grada Publishing.
4. Ševčík, P.; Černý, V.; Vítovec, J.; Brázdil, M.; Brychta, P.; Buliková, A. … Žáčková, V. (2003). Intenzivní medicína (2.Vyd.). Praha: Galén.
5. Zadák, Z. - Havel, E.et al.( 2007). Intezivní medicína na principech vnitřního lékařství (1.Vyd.). Praha: Grada Publishing
Předběžná náplň práce
Cílem práce je zjistit odborné znalosti v prevenci vzniku katetrových sepsí u sester na jednotkách intenzivní péče. Zmapovat nejnovější možnosti sester v prevenci vzniku katetrových sepsí během hospitalizace pacienta na jednotkách intenzivní péče .
Diplomová práce bude dělená na dvě části a to teoretickou a praktickou. V teoretické části se zaměřím na nejčastějších původců katetrových sepsí, príčiny vzniku a možnosti prevence z pohledu sestry na základě ošetřovatelských postupů. Další kapitoly věnuji porovnávaní metodických pokynů v České a Slovenské republice.
Emiprickou část povedu jako kvantitativní výzkum formou dotazníkového šetření.Výzkumný vzorek bude spolu asi 100 respondentů. Jako respondenty jsem zvolila sestry pracujících na jednotkách intenzivní péče v Okresních Nemocnicích a Národních ústavech ve Slovenský republice.
Výstup z diplomové práce bude utvoření uceleného přehledu nejnovějších postupů prevence katetrových sepsí pro sestry formou informačního materiálu. Závěry z mé práce budou poskytnuté jednotlivým pracovištím .
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of this work is to identify professional knowledge in the prevention of catheter sepsis performed by nurses in intensive care units . Also to map the latest possibilites of prevention according to catheter sepsis performed by nurses during hospitalization in intensive care units .
The thesis will be divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part will focus on the most common inxaders of catheter sepsis , causes and possiblility of prevention from the perspective of nurses following the relevant porcedures. Other two chapters are devoted to comparison of the methodical instructions in the Czech and Slovak Republic.
Empirical part will be done as quantitative research through questionnaire with a sample of 100 respondents. As respondents were selected nurses working in intensive care units in regional and two provincial hospitals and the National Institutes in Slovak Republic.
The output from this thesis will form a comprehensive overview of the latest approaches in prevention of catheter sepsis for nurses through the information material . The conclusions of my work will be granted to individual workplaces .
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK