Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Možnosti prevence nozokomiálních nákaz močového ústrojí na oddělení dlouhodobé intenzivní péče
Název práce v češtině: Možnosti prevence nozokomiálních nákaz močového ústrojí na oddělení dlouhodobé intenzivní péče
Název v anglickém jazyce: The possibilities of prevention nosocomial infections of urinary tract at long-term intensive care department
Klíčová slova: nozokomiální nákaza, prevence, intenzivní péče, močový trakt, ošetřovatelská péče
Klíčová slova anglicky: nosocomial infection, prevention, intensive care, urinary tract, nursing care
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK (11-00250)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jana Heczková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.09.2013
Datum zadání: 07.10.2013
Datum a čas obhajoby: 16.06.2015 00:00
Místo konání obhajoby: ÚTPO
Datum odevzdání elektronické podoby:30.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2015
Předmět: Obhajoba diplomové práce (B01602)
Oponenti: Mgr. Jana Zatočilová
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce musí odpovídat Opatření děkana č. 10/2010 a Manuálu pro vytvořená závěrečných kvalifikačních prací 1. LF UK a ÚTPO.
Seznam odborné literatury
- Carolyn V. Gould, et al.(2009). Guideline for Prevention of Catheter-associated Urinary Tract Infections. Centers for Disease Control and Prevention. [online]. [cit.2013-10-22]. Dostupné z WWW: http://www.cdc.gov/hicpac/pdf/CAUTI/CAUTIguideline2009final.pdf
- Greenwood, D. et al. (2012). Medical microbiology: a guide to microbial infections : pathogenesis, immunity, laboratory diagnosis and kontrol. Edinburgh : Churchill Livingstone.
- Hanuš, Tomáš. et al. (2011). Urologie. Praha: TRITON.
- Kapounová, G. (2007). Ošetřovatelství v intenzivní péči. Praha: Grada.
- Khair, H.N . et al. (2013). Vancomycin resistance has no influence on outcomes of enterococcal bacteriuria. The journal of hospital infection [online]. 85,183-188 [cit.2013-10-22]. Dostupné z WWW: http://ac.els-cdn.com.ezproxy.is.cuni.cz/S0195670113002582/1-s2.0-S0195670113002582-main.pdf?_tid=21362174-3c0b-11e3-acc9-00000aacb360&acdnat=1382550608_3e629db29908c90894e61ff5eb609838.
- Kolombo, I. et al. (2007). Infekce močových cest pro praktické lékaře a specialisty. Praha: Galén.
- Lindsay E. Nicolle, MD.(2008). Health Care–Acquired Urinary Tract Infection: The Problem and Solutions. Agency for Healthcare Research and Quality[online]. [cit. 2013-10-22]. Dostupné z WWW: http://webmm.ahrq.gov/perspective.aspx?perspectiveID=68
- Maďar, R., Podstatová, R., & Řehořová, J. (2006). Prevence nozokomiálních nákaz v klinické praxi. Praha: Grada.
- Mayhall, C. Glen . (2004) Hospital epidemiology and infection kontrol. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
- Michalovský, R., & Míka, D. (2011). Urologie pro studující ošetřovatelství. Opava: Slezká univerzita v Opavě.
- Saint S, Kowalski CP, et al. (2008). Preventing hospital-acquired urinary tract infection in the United States: A national study. Clin Infect Diseases. [online]. 46, 243-250 [cit. 2013-10-22]. Dostupné z WWW: http://cid.oxfordjournals.org/content/46/2/243.long
- Sas I. (2010). Nozokomiální infekce a infekce multirezistentními organismy v podmínkách intenzívní péče. Posgraduální medicín [online]. 9 [cit. 2013-10-22]. Dostupné z WWW: http://zdravi.e15.cz/clanek/postgradualni-medicina/nozokomialni-infekce-a-infekce-multirezistentnimi-organismy-v-podminkach-intenzivni-pece-455567
- Šrámová, H. et al. (2013). Nozokomiální nákazy. Praha: Maxdorf.
- Weston, D. (2008). Infection prevention and control: theory and clinical practice for healthcare professionals. Chichester, England: John Wiley & Sons.
- White, T. et al. (2013). Catheterisation clinical guidelines. Australia and New Zealand Urological Nurses Society. [online]. [cit. 2013-10-22]. Dostupné z WWW: http://www.anzuns.org/wp-content/uploads/2011/12/ANZUNS-Catheterisation-final-Document-October-20131.pdf
Předběžná náplň práce


V této diplomové práci se zabývám prevencí nozokomiálních nákaz (NN), která vzniká v souvislosti s pobytem ve zdravotnickém zařízení dlouhodobé intenzivní péče (DIP, NIP, DIOP).
Teoretická část práce přinese dosavadní poznatky k dané problematice. V jednotlivých kapitolách jsou rozpracována témata týkající se močových NN. Zahrnuty jsou původci a zdroj NN. Dále se budu věnovat specifikům přenosu, ošetřovatelské péči zaměřené na prevenci, léčbě a bakteriální rezistenci.
Cílem empirické části práce je zjistit, zda a jakým způsobem je v praxi realizovaná prevence NN. Dále mě zajímá informovanost sester o prevenci močových NN. Výzkum se specifikuje na oddělení dlouhodobé intenzivní péče pražských nemocnic. K získání informací použiji kvantitativní formu výzkumu, strukturovaný dotazník. Dotazovány budou sestry na zmíněných odděleních. Výzkumu bude předcházet předvýzkum na malém vzorku respondentů.
Výsledky práce přinesou ucelené informace o prevenci NN. Dále poslouží k vylepšení podmínek prevence močových NN na daných odděleních.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce

The diploma thesis concern about prevention of nosocomial infections (NN) that occour during long-term intesive care hospitalization (DIP, NIP, DIOP).
Theroretical part review latest findings concern these issues. In seperate chapters topics related to urine NN are described. Originator and sources of NN are included too. In next states thesis concern about transfer issues, nursing care focused to prevention, treatment and bacterial resistance.
The objectiv of empirical part is to determine if and in what way prevention of NN is implemented. Thesis concern about about nurses knowledge in NN urinary prevention. Research is limited to long-term intensive care Prague's department. Information are get using structured questionnaire filled by nurses working on said departments. The research will be preceded by preliminary research on a small sample of respondents.
Thesis brings comprehensive information about NN prevention and can be use to improve urinary NN prevention.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK