Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Časová dostupnost po železnici v Československé republice v roce 1937
Název práce v češtině: Časová dostupnost po železnici v Československé republice v roce 1937
Název v anglickém jazyce: Time Accessibility  On Rail In The Czechoslovak Republic In 1937
Klíčová slova: Dopravní uzel – Dopravní dostupnost – GIS – Network Analyst – Regionální rozdíly
Klíčová slova anglicky: Accessibility - GIS - Intersection - Network Analyst - Regional Differences
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.12.2012
Datum zadání: 21.02.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:20.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 11.06.2013
Oponenti: RNDr. Jakub Chmelík, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce analyzuje dostupnost hlavního města, zemských středisek a zábývá se výpočtem hypotetických správních středisek zemí v Československé republice při využití železniční dopravy v roce 1937. Dopravní dostupnost je vyjádřená jako čas strávený dojížďkou z bodu vyjížďky do cíle (střediska) na základě zvolené typologie tratí. Stěžejními daty jsou digitalizovaný mapový podklad pro železniční infrastrukturu, na které byla provozována osobní železniční doprava, a platný jízdní řád Československých státních drah pro sezónu 1937.
Pomocí kartografického nástroje Network Analyst v softwaru ArcGIS 10.0 byla určena časová dopravní dostupnost pro jednotlivá sídla politických okresů v rámci Československa a v rámci vyšších správních celků – zemí. Následně proběhl výpočet hypotetických středisek jednotlivých zemí v ČSR a i celé republiky na základě kumulované časové dostupnosti ze sídel politických okresů.
Seznam literatury odborné:
HUDEČEK, T., CHURAŇ, R., KUFNER, J. (2011): Dostupnost Prahy při využití silniční dopravy v období 1920–2020. Geografie, 116, č. 3, s. 317–334.
HŮRSKÝ, J. (1978): Metody oblastního členění podle dopravního spádu. Rozpravy Československé akademie věd, 88, č. 6. Academia, Praha, 96 s.
KREJČÍK, M. (1991): Po stopách našich železnic. Nakladatelství dopravy a spojů, Praha, 284 s.
ŠTĚPÁN, M. (1958): Přehledné dějiny československých železnic 1824-1948. Dopravní nakladatelství MD, Praha, 269 s.
Další zdroje:
FREYTAG & BERNDT (1939): Sudeteland – Protektora Böhmen und Mähren – Slowakei – Karpaten=Ukraine. 1 : 1 000 000. Verlag der Kartogr. Anstalt G. Freytag & Berndt A. G., Wien.
Úřední jízdní řád Republiky československé. Ministerstvo pošt a telegrafů a Ministerstvo železnic, Praha, 1937. 419 s.
Zákon č. 235/1920 Sb., o stavbě nových železných drah na státní útraty a stanovení stavebního a investičního programu na léta 1921 až včetně 1925.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The Bachelor thesis analyzes accessibility of capital city as well as country centers and deals with calculation of hypothetical administrative centers of countries in the Czechoslovak Republic using rail transport in 1937. Transport accessibility is defined as time spent commuting from starting point to final destination (center) pursuant to selected typology of railway track. Basic data are digitized maps of railway infrastructure used for operation of passenger rail services and valid timetable of the Czechoslovak State Railways in year 1937.
Using cartographic tool Network Analyst running in ArcGIS 10.0 software transport time accessibility for all centres of political districts existing within the countries of the Czechoslovakia as well as centers of higher administrative units – countries was determined. Subsequently calculation of hypothetical centres for all countries within the Czechoslovak Republic as well as center of republic as whole was performed pursuant to cumulative time accessibility from centre of political districts.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK