Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Implementace prevence užívání návykových látek do výuky na 1. stupni základních škol ve vybraných regionech
Název práce v češtině: Implementace prevence užívání návykových látek do výuky na 1. stupni základních škol ve vybraných regionech
Název v anglickém jazyce: Implementation of drug prevention into the curriculum of the first primary schools in selected regions
Klíčová slova: Primární prevence, prevence užívání návykových látek, škola, učitel, preventivní programy, cíle preventivních programů, hodnocení preventivních programů, prevence závislostí, návykové látky.
Klíčová slova anglicky: Primary prevention, drug prevention, school, teacher, preventive programs, targets prevention programs, evaluation of prevention programs, prevention of addictions, addictive substances
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Eva Marádová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.12.2012
Datum zadání: 11.03.2013
Datum a čas obhajoby: 14.06.2013 14:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.03.2013
Datum proběhlé obhajoby: 14.06.2013
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce zjišťuje a popisuje přístup a naplňování stanovených cílů v oblasti prevence užívání návykových látek na prvním stupni základní školy. Charakterizuje preventivní programy a metody užívané jednotlivými pedagogy. Uvádí další možné strategie v této problematice. Popisuje rozdílnost přístupů k prevenci užívání návykových látek ve dvou rozdílných regionech a hledá důvody těchto rozdílů. Zjištěné rozdíly jsou popsány a vysvětleny v praktické části diplomové práce. Dále jsou nabídnuty způsoby, jak obohatit a zkvalitnit programy primární prevence na 1. stupni ZŠ.
Seznam odborné literatury
•HAJNÝ, Martin. O rodičích, dětech a drogách: může být ohroženo i Vaše dítě?. Vyd. 1. Praha: Grada, 2001, 133 s. Pro rodiče, Sv. 9. ISBN 80-247-0135-9.
•JEDLIČKA, Richard a Jaroslav KOŤA. Aktuální problémy výchovy: analýza a prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže: uvedení do teorie a praxe. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1998, 169 s. ISBN 80-718-4555-8.
•KALINA, Kamil. Drogy a drogové závislosti: mezioborový přístup. 1. vyd. Editor Josef Maňák, Vlastimil Švec. Praha: Úřad vlády České republiky, c2003, 343 s.
•Legislativa v rámci MŠMT
•NEŠPOR, Karel. Návykové chování a závislost: [současné poznatky a perspektivy léčby]. Vyd. 3., aktualiz. Praha: Portál, 2007, 170 s. ISBN 978-807-3672-676.
•NEŠPOR, Karel. Vaše děti a návykové látky: může být ohroženo i Vaše dítě?. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001, 157 s. MEDICA - Praktické rady lékaře, Sv. 9. ISBN 80-717-8515-6.
•PRESL, Jiří. Drogová závislost: může být ohroženo i Vaše dítě?. 2. rozš. vyd. Praha: Maxdorf, 1995, 88 s. MEDICA - Praktické rady lékaře, Sv. 9. ISBN 80-858-0025-X.
Předběžná náplň práce
Diplomová práce zjišťuje a popisuje přístup a naplňování stanovených cílů v oblasti prevence užívání návykových látek na prvním stupni základní školy. Charakterizuje preventivní programy a metody užívané jednotlivými pedagogy. Uvádí další možné strategie v této problematice. Popisuje rozdílnost přístupů k prevenci užívání návykových látek ve dvou rozdílných regionech a hledá důvody těchto rozdílů. Zjištěné rozdíly jsou popsány a vysvětleny v praktické části diplomové práce. Dále jsou nabídnuty způsoby, jak obohatit a zkvalitnit programy primární prevence na 1. stupni ZŠ.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis identifies and describes the approach and objectives set in the area of drug prevention in primary school. Characterizes preventive programs and methods used by individual teachers. Indicates another possible strategy in this area. It describes the diversity of approaches to the prevention of substance use in two different regions and seeks reasons for these differences. The differences are described and explained in the practical part of the thesis. The following are offered for ways to enrich and improve the quality of primary prevention programs to 1 primary school.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK