Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Historie a současnost transfuze krve (v intencích vývoje transfuzního oddělení Fakultní nemocnice v Hradci Králové)
Název práce v češtině: Historie a současnost transfuze krve (v intencích vývoje transfuzního oddělení Fakultní nemocnice v Hradci Králové)
Název v anglickém jazyce: The history and current state of blood transfusion (in the intention of the development of transfusion department of the University hospital in Hradec Králové)
Klíčová slova: historie, transfuze krve, transfuzní oddělení FN v Hradci Králové
Klíčová slova anglicky: the history, blood transfusion, transfusion department of the University hospital in Hradec Králové
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální a klinické farmacie (16-16220)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. František Dohnal, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.12.2012
Datum zadání: 19.12.2012
Datum a čas obhajoby: 02.06.2016 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.08.2014
Datum proběhlé obhajoby: 02.06.2016
Oponenti: PharmDr. Helena Marešová
 
 
 
Zásady pro vypracování
1/Úvod-význam, místo a úloha oboru
2/Historický vývoj medicíny, krev jako objekt zkoumání
3/ Podmínky etablování oboru krevní transfuze, výrazné vývojové mezníky. Přední osobnosti oboru.
4/Transfuzní oddělení v historii FN v Hradci Králové, jeho nejvýraznější postavy
5/Současná praxe a význam Transfuzního oddělení FN v Hradci Králové
6/ Závěr-shrnutí
Seznam odborné literatury
- Kol.: Kronika medicíny, Praha, Fortuna Print 1994
- Svobodný P., Hlaváčková L. Dějiny lékařství v českých zemích, Praha, Triton 2004
- Niklíček L.: Přehled dějin českého lékařství a zdravotnictví, I. díl, Brno, Knižnice ILF 1989
-časopisecká produkce na základě rešerší
-časopis Fakultní nemocnice a LF UK v Hradci Králové
- Časopisy:1/ Biochemia Clinica Bohemoslovaca; 2/ Klinická biochemie a metabolismus; FONS-
informační bulletin;
-Česká hematologická společnost Jana Evangelisty Purkyně-webové stránky
- Internetové zdroje, statistické údaje
Předběžná náplň práce
Transfuze krve-vývoj oboru v proměnách času a na pozadí vývoje a současné činnosti Transfuzního oddělení Fakultní nemocnice v Hradci Králové
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Blood transfusion – field development through the ages and background activity of Transfusion ward of Teaching Hospital in Hradec Kralove.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK