Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Proměny subkultury emo v České republice v letech 2006 až 2012 v reflexi jejích minulých i současných členů
Název práce v češtině: Proměny subkultury emo v České republice v letech 2006 až 2012 v reflexi jejích minulých i současných členů
Název v anglickém jazyce: Changes of the Emo Subculture of 2006 -2012 in the Czech Republic as reflected by Its Past And Present Members
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Vedoucí / školitel: Mgr. Martin Heřmanský, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 02.12.2012
Datum zadání: 02.12.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:27.06.2013
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2013
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: Mgr. Veronika Seidlová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce se bude věnovat otázce proměny subkultury emo v České republice v jejích tzv. dvou vlnách. Na základě aplikací subkuturních (Hebdige, Stuart & Hall, Cohen, Hodkinson), resp. post-subkjulturních teorií (Bennet, Harris, Muggleton) se zaměří zejména na odlišnosti v subkulturním stylu a subkulturní ideologii s ohledem na preferovanou hudbu a reflexi postojů dominantní společnosti. Práce bude vycházet z polostrukturovaných rozhovorů se členy obou vln zkoumané subkultury.
Seznam odborné literatury
Hall, S., Jefferson, T.: Resistance through Rituals – Youth subcultures in post-war Britain, Routledge, 2006.
Hebdige, D.: Subkultura a styl, Dauphin, Praha 2012.
Heřmanský, M., Novotná, H.: Hudební subkultury. In: Janeček, Petr (ed.): Folklor atomového věku? Kolektivně sdílené prvky expresivní kultury v soudobé české společnosti. Praha: Národní muzeum a Fakulta humanitních studií UK, 2011, s. 89-110.
Kolářová, M.: Revolta stylem – Hudební subkultury mládeže v České republice, SLON, Praha 2011.
Muggleton, D.: Inside Subculture – The Postmodern Meaning of Style, Berg, Oxford & New York, 2000.
Smolík, J.: Subkultury mládeže – Uvedení do problematiky, Grada, Praha, 2010.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK