Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sociální koheze ženského florbalového týmu
Název práce v češtině: Sociální koheze ženského florbalového týmu
Název v anglickém jazyce: Social Cohesion of Women’s Floor-ball Teams
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Vedoucí / školitel: Mgr. Martin Heřmanský, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 02.12.2012
Datum zadání: 02.12.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:03.01.2014
Datum proběhlé obhajoby: 28.01.2014
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: PhDr. Marek Halbich, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce se věnuje otázce utváření a narušování sociální koheze ženského florbalového týmu. Sportovní tým, jako jedna z forem sociálních uskupení, musí udržovat jistou míru sociální koheze, aby bylo zajištěno jeho fungování, zároveň však v jeho rámci dochází také k jeho narušování zájmy jednotlivých členů. Bakalářské práce se na základě etnografického výzkumu konkrétního sportovního týmu pokusí vymezit jaké strategie jsou explicitně i implicitně užívány k udržování jeho sociální koheze a jaké faktory naopak tuto kohezi narušují.


Seznam odborné literatury
ČECHÁK, V. (1986): Sociologie sportu. Olympiam, Praha.
LEACH, E. R. : Culture and social cohesion: An Anthropologist's view.
MURPHY, R. F. : Intergroup Hostility and Social Cohesion.
NOVOTNÁ, E. (2010): Sociologie sociálních skupin. Grada Publishing, Praha.
SYNEK, M., SEDLÁCKOVÁ H., VÁVROVÁ H. (2007): Jak psát bakalářské, diplomové, doktorské a jiné písemné práce. Oeconomica, Praha
TUČEK, M. A KOL. (2006): Soudržnost společnosti z pohledu české veřejnosti. Sociologický ústav Akademie věd České republiky, Praha.
BLANCHARD, Kendall: Anthropology of sport.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK