Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Domácí porody z pohledu aktérek
Název práce v češtině: Domácí porody z pohledu aktérek
Název v anglickém jazyce: Reflections on Home Births by those Women Involved
Klíčová slova: domácí porod, přirozený porod, porodnictví, právní situace porodu doma, důvody k porodu doma, doprovod u porodu
Klíčová slova anglicky: home birth, natural childbirth, obsterics, legal situation of home birth, reasons for home birth, accompaniment at childbirth home birth, natural childbirth, obsterics, legal situation of home birth, reasons for home birth, accompaniment at childbirth
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Vedoucí / školitel: PhDr. Miloslava Turková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 02.12.2012
Datum zadání: 02.12.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:27.06.2013
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2013
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Téma domácích porodů je v poslední době aktuální a rozsáhle diskutované téma, a to jak u odborníků, tak i u široké veřejnosti. Názory na tzv. přirozené porody v domácím prostředí (mimo oficiální zdravotnická zařízení) se pohybují v široké škále od jednoznačného souhlasu až po absolutní odmítání. Cílem bakalářské práce bude zjistit názory a postoje těch žen, které se rozhodly rodit (a reálně rodily) v domácím prostředí. Paralelně bude sledováno, jaké důvody vedly ženy k této volbě, jak se vypořádaly s názory svých nejbližších a okolí, jak argumentují vůči názoru zdravotníků a zda by si tuto možnost porodu doma opět vybraly.Práce bude založena na kvalitativním výzkumu, konkrétně se bude jednat o techniku polostrukturovaných rozhovorů vedených se ženami, které porodily alespoň jedno dítě doma. Koncipování a realizaci vlastního výzkumu v terénu bude předcházet studium relevantní literatury.
Seznam odborné literatury
Hašková, H.: Názorové diferenciace k současným změnám v českém porodnictví, Sociologický ústav Akademie věd ČR, 2001
Hendl, J.: Kvalitativní výzkum. Základní metody a aplikace, Praha, Portál, 2005
Macků, F.: Průvodce těhotenstvím a porodem, Praha, Grada Publishing, 1998
Odent, M.: Znovuzrozený porod, Praha, Argo, 1995
Štromerová, Z. Možnost volby, Praha, Argo, 2005


 
Univerzita Karlova | Informační systém UK