Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Rozvoj prvopočáteční písařské dovednosti v multikulturním prostředí
Název práce v češtině: Rozvoj prvopočáteční písařské dovednosti v multikulturním prostředí
Název v anglickém jazyce: Developing handwriting in a multicultural environment
Klíčová slova: prvopočáteční psaní, bilingvní škola, gramotnost, školní písma
Klíčová slova anglicky: developing handwriting, bilingual school, literacy, school scripts
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jan Voda, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 02.12.2012
Datum zadání: 02.12.2012
Datum a čas obhajoby: 21.05.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.03.2014
Datum proběhlé obhajoby: 21.05.2014
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: RNDr. Jindřich Kitzberger
 
 
 
Zásady pro vypracování
Při výuce čtení a psaní standardními přístupy si žáci musejí souběžně osvojovat 4 různé fonty písma: velké a malé, tiskací a psací. Už to může představovat pro některé z nich velké obtíže. Pokud se ale navíc učí žáci psát v kontextu dvou jazykových kultur - např. české a anglické, setkají se zcela určitě s odlišnou tvarovou normou písma anglofonní provenience. To by ovšem znamenalo, že žáci fakticky pracují s 8 různými fonty! V rámci diplomového úkolu bude student/ka hledat odpovědi na otázku, jak se v této situaci žáci orientují, jakými způsoby se za těchto podmínek učí psát a jaké konsekvence v procesu učení psaní tato situace způsobuje. Pozornost autora/autorky by rovněž měla být upřena k výukovým metodám vyučujících. Výzkum bude založen na opakovaném pozorování žáků při práci, analýze jejich písemných prací, event. na dalších metodách kvalitativního výzkumu. V teoretické části se diplomant/ka zaměří zejména na otázky bilingvismu ve vztahu k rané výuce psaní.
Seznam odborné literatury
ALBERTOVÁ, Barbora. Psychologické otázky osvojování psacího psaní: kognitivní strategie, jejich vývoj a odlišnosti při opisu a přepisu.
CULHAM, Ruth. 6 + 1 traits of writing: the complete guide grades 3 and up.
ČEŘOVSKÁ, Eva. Naučí Američané Čechy lépe psát ?: (srovnání výuky psaní na českých gymnáziích a amerických středních školách).
DOLEŽALOVÁ, Jana. Prvopočáteční psaní.
FABIÁNKOVÁ, Bohumíra, Jiří HAVEL a Miroslava NOVOTNÁ. Výuka čtení a psaní na 1. stupni základní školy.
HOPKINS, Felicity. Get ready!.
INGLIS, Alexander a E GIBSON. The teaching of handwriting: primary
JOHNSON, Katie. Doing words
KŘIVÁNEK, Zdeněk a Radka WILDOVÁ. Didaktika prvopočátečního čtení a psaní.
LINC, Vladimír. Psaní jako hraní.
VLAŠÍNOVÁ, Irena. Modernizace ve výuce čtení a psaní na 1. stupni základní školy.
WAGNEROVÁ, Jarmila. Didaktika psaní.
WILDOVÁ, Radka. Aktuální problémy didaktiky prvopočátečního čtení a psaní.
Předběžná náplň práce
Tato diplomová práce se zabývá problematikou prvopočátečního rozvoje písařské dovednosti v bilingvní škole. Teoretická část poskytuje vhled do světa české a anglofonní písařské kultury z hlediska osvojování různých školních písem, kurikulárního ukotvení psaní, metod výuky nebo současných trendů v oblasti rozvoje písařství. Hlubšímu porozumění rozvoje psaní ve dvojjazyčném vzdělávání se věnuje kapitola Bilingvální gramotnost, kde je pozornost zaměřena na její konceptuální modely a lingvistická specifika obou jazyků. Empirická část odpovídá na otázku, jak si žáci osvojují psací písmo při paralelní výuce anglického a českého jazyka v bilingvní škole. Metodou výzkumného šetření byla analýza písařských projevů žáků prvních tříd, které byly shromážděny za dva školní roky. Výsledky nabízí možná řešení ke sblížení metodik v obou jazycích a také seznamují s obtížemi a problémy, kterým žáci čelí při osvojování psaní dvojjazyčně.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis aimed to determine early development of handwriting in multicultural environment. The theoretical part investigates Czech and English writing systems, school scripts, curricular documents, instructional methods and identifies today’s trends in developing handwriting in language comparison. In addition, it provides conceptual models of bilingual learning, specific linguistic features of both languages as well as their role in biliteracy and its acquiring. The main purpose of the empirical part was to answer the question: How do students acquire handwriting in Czech and English language when attending bilingual school. 2-year-long research was based on collecting handwritten works of first graders and their later qualitative analysis. The findings revealed how to connect and support two different methodology worlds of early handwriting and defined problems the students face when acquiring handwriting bilingually.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK