Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Využití metod hmotnostní spektrometrie v identifikaci a lokalizaci významných molekul parazitických helmintů
Název práce v češtině: Využití metod hmotnostní spektrometrie v identifikaci a lokalizaci významných molekul parazitických helmintů
Název v anglickém jazyce: Application of mass spectrometry methods for identification and localization of important molecules from parasitic helminths
Klíčová slova: hmotnostní spektrometrie, paraziti, helminti, MALDI MSI, zobrazovací hmotnostní spektrometrie, laserová mikrodisekce
Klíčová slova anglicky: Mass spectrometry, parasites, helminths, MALDI imaging, MSI, laser dissection
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra parazitologie (31-161)
Vedoucí / školitel: RNDr. Martin Kašný, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.11.2012
Datum zadání: 30.11.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:22.08.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:22.08.2014
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2014
Oponenti: Mgr. Karel Harant
 
 
 
Předběžná náplň práce
Díky obecnému technologickému pokroku a současnému rozvoji moderních biologických vědních disciplín se identifikace nejrůznějších molekul (například lipidy, sacharidy, proteiny) přítomných v komplexních biologických vzorcích stává běžně dostupnou rutinní aplikací. Mezi dominující postupy směřující k identifikaci molekul spadá i hmotnostní spektrometrie, která je využívána v mnoha odvětvích výzkumu, například také v parazitologii a proteomice. Přestože byla doposud publikována celá řada metodik, jejichž použitím lze identifikovat jednotlivé typy molekul ve vzorcích nejrůznějších parazitárních organismů, tak prozatím zcela chybí informace o hmotnostně spektrometrické lokalizaci konkrétních molekul přímo ve tkáni parazita (helminta),. MALDI MSI (Matrix Assisted Laser Desorption/Ionization Mass Spectrometry Immaging) je jednou z technik hmotnostní spektrometrie, která umožňuje jak elegantní identifikaci vybrané molekuly, tak její prostorovou lokalizaci přímo ve tkáňovém řezu. Získaných informací z jednotlivých hmotnostně spektrometrických analýz lze navíc využít i k vytipování funkčně významných molekul, jejichž následná experimentální charakterizace by mohla přispět k pochopení některých zásadních biologických dějů nebo by mohla být využita v diagnostice či v boji s parazity.

Hlavní cíl:
V navržené práci by měly být definovány základní hmotnostně spektrometrické přístupy ve vztahu k identifikaci molekul parazitických červů. Zároveň bude diskutováno možné využití těchto technik k přímé lokalizaci jednotlivých molekul ve tkáňových řezech. Dílčí cíle této práce jsou:

1. Zpracovat literární přehled jednotlivých hmotnostně spektrometrických technik a jejich aplikovatelnost pro identifikaci a lokalizaci různých typů molekul u modelových mnohobuněčných organismů se zaměřením zejména na parazitární modelové organismy - helminty.

2. Na základě zjištěných informací definovat aplikovatelný hmotnostně spektrometrický postup od zpracování vzorku - modelového parazitického červa (např. Fascioloides magna) po identifikaci/lokalizaci vybrané funkční molekuly (např. peptidáza).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK