Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Nehody a katastrofy v totalitních médiích
Název práce v češtině: Nehody a katastrofy v totalitních médiích
Název v anglickém jazyce: Accidents and catastrophes in totalitarian media
Klíčová slova: nehody, katastrofy, technogenní havárie, doprava, průmysl, negativita, média, tisk, Rudé právo, komunismus, Československo
Klíčová slova anglicky: accidents, disasters, technology, transport, industry, negativity, media, daily press, Rude pravo, communism, Czechoslovakia
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.11.2012
Datum zadání: 22.05.2013
Datum a čas obhajoby: 19.06.2018 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.04.2018
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2018
Oponenti: PhDr. Jan Děkanovský, Ph.D.
  doc. PhDr. Martin Franc, Ph.D.
 
 
Seznam odborné literatury
Monografie
BARKER, Chris. Slovník kulturálních studií. Praha : Portál, 2006. 206 s. ISBN 80-7367-099-2.
BENEŠ, Bohuslav. Poslyšte písničku hezkou... Praha : Mladá fronta, 1983. 160 s.
BERKHOFF, Karel C. Motherland in Danger: Soviet propaganda during World war II. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2012. 407 s. Dostupné online: http://site.ebrary.com/lib/cuni/Doc?id=10568013.
BERKOWITZ, Dan. Social Meanings of News. Thousand Oaks : Sage Publications, 1997. 535 s. ISBN 0-7619-0076-4.
BIBLE: Písmo svaté Starého a Nového zákona. Praha : Česká biblická společnost, 2009. 1387 s. ISBN 978-80-87287-22-4.
CLARKSON, Jeremy. Vím, že máš duši: Stroje, které milujeme. Praha : Dokořán, 2013. 199 s. ISBN 978-80-7363-586-2.
DOLEJŠÍ, Vojtěch. 40 let Rudého práva. Praha : SNPL, 1960. 232 s.
DOLEJŠÍ, Vojtěch. Svědek a bojovník: 50 let Rudého práva. Praha : Nakladatelství Svoboda, 1970. 414 s.
DOUDĚRA, Karel, a kol. Naše Rudé právo. Praha : Vydavatelství Rudého práva, 1980. 346 s.
DUNKLE, Roger. Gladiátoři: Krutá podívaná ve starověkém Římě. Praha : Vyšehrad, 2011. 356 s. ISBN 978-80-7429-031-2.
EDINGER, Edward F. Já a archetyp: Individuace a náboženská funkce psýché. Brno : Nakladatelství Tomáše Janečka, 2006. 292 s. ISBN 80-85880-45-8.
ELIADE, Mircea. Dějiny náboženského myšlení I. Praha : Oikonoyenh, 1995. 429 s.
ELIADE, Mircea. Mýtus a skutečnost. Praha : Oikoymenh, 2011. 157 s. ISBN 978-80-7298-462-6.
ELIADE, Mircea. Mýtus o věčném návratu. Praha : Oikoymenh, 1993. 102 s. ISBN 80-85241-51-X.
ELIADE, Mircea. Posvátné a profánní. Praha : Oikoymenh, 2006. 147 s. ISBN 80-7298-175-7.
FREUD, Sigmund. An Outline of Psychoanalysis. Londýn : The Hogarth Press, 1973. 75 s. ISBN 0-7012-0123-1.
FREUD, Sigmund. Mimo princip slasti a jiné práce z let 1920 – 1924. Praha : Psychoanalytické nakladatelství, 1998. 383 s. ISBN 80-86123-09-X.
FREYTAG, Gustav. Technique of the Drama : An Exposition of Dramatic Composition and Art. Chicago : Scott, Foresman and and Company, 1900. Dostupné online: https://ia800208.us.archive.org/25/items/freytagstechniqu00freyuoft/freytagstechniqu00freyuoft.pdf.
FROMM, Erich. Anatomie lidské destruktivity. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1997. 514 s. ISBN 80-7106-232-4.
GROSS Walter, KUSCHEL Karl-Josef. Bůh a zlo. Praha : Vyšehrad, 2005. 212 s. ISBN 80-7021-710-3.
HARTLEY, John. Understanding News. London : Routledge, 1995. 203 s. ISBN 0-415-03933-9.
HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: Základní metody a aplikace. Praha : Portál 2005. 408 s. ISBN 978-80-7367-485-4.
HOCH, Karel. Noviny. Praha : Topič, 1913. 118 s.
HUBÁLEK, Slavomil. Zpovědník vrahů. Praha : Daranus, 2012. 205 s. ISBN 978-80-87423-35-6.
CHERNOV, Dmitry, SORNETTE, Didier. Man-made Catastrophes and Risk Information Concealment. Cham : Springer, 2016. 342 s. ISBN 978-3-319-24301-6. Dostupné online: http://www.springer.com/cda/content/
document/cda_downloaddocument/9783319242996-c2.pdf?SGWID=0-0-45-1533086-p177698606.
JANÁČEK, Pavel. Literární brak: Operace vyloučení, operace nahrazení, 1938-1951. Brno : Host, 2004. 412 s. ISBN 80-7294-129-1.
JELÍNEK, Milan. Největší železniční neštěstí v ČR: Stéblová 1960. Třebíč : Akcent, 2010. 132 s. ISBN 978-7268-743-5.
JIRÁK, Jan, KÖPPLOVÁ, Barbara. Masová média. Praha : Portál, 2015. 390 s. ISBN 978-80-262-0743-6.
JIRÁK, Jan, KÖPPLOVÁ, Barbara. Média a společnost: Stručný úvod do studia médií a mediální komunikace. Praha : Portál, 2007. 207 s. ISBN 978-73678-287-4.
JOWETT, Garth S., O’DONNELL, Victoria. Propaganda and Persuasion. Los Angeles : Sage, 2015. 462 s. ISBN 978-1-4522-5753-2.
JUNG, Carl Gustav. Člověk a duše. Praha : Academia, 1995. 277 s. ISBN 80-200-0543-9.
JUNG, Carl Gustav. Výbor z díla, svazek II. Archetypy a nevědomí. Brno : Nakladatelství Tomáše Janečka, 1997. 437 s. ISBN 80-85880-16-4.
KABÁT, Jindřich. Psychologie komunismu. Praha : Práh, 2011. 470 s. ISBN 978-80-7252-347-4.
LORENZ, Konrad. Takzvané zlo. Praha : Academia, 2003. 234 s. ISBN 80-200-1098-X.
LULE, Jack. Daily News, Eternal Stories : The Mythological Role of Journalism. New York : The Guilford Press, 2001. 245 s. ISBN 1-57230-606-8.
MARK, Margaret, PEARSON, Carol S. Hrdina nebo psanec. Brno: BizBooks, 2012. 352 s. ISBN 978-80-265-0027-8.
McCOMBS, Maxwell. Agenda setting. Praha : Portál, 2009. 251 s. ISBN 978-80-7367-591-2.
McGUIRE, William, HULL, R. F. C. Rozhovory s C. G. Jungem. Praha : Portál, 2015. 301 s. ISBN 978-80-262-0914-0.
MEIJER, Fik. Gladiátoři. Praha : Aurora, 2006. 222 s. ISBN 80-7299-085-3.
MOORE, Robert. L. C. G. Jung a křesťanská spiritualita. Praha : Portál, 1998. 194 s. ISBN 80-7178-195-9.
MUSIL, Lukáš. Encyklopedie dopravních letadel. Praha : REGIA, 2016. 462 s. ISBN 978-80-87866-25-2. 462 s.
OCHRANA, František. Metodologie vědy: Úvod do problému. Praha : Karolinum, 2013. 156 s. ISBN 978-80-246-1609-4.
REIFOVÁ, Irena, a kol. Slovník mediální komunikace. Praha : Portál, 2004. 328 s. ISBN 80-7178-926-7.
SAEED Khalid, HOMENDA Wladyslaw. Computer Information Systems and Industrial Management. Cham : Springer, 2015. 444 s. ISBN 978-3-319-24369-6. Dostupné online: http://www.springer.com/gp/book/9783319243689.
STRAUSS, Anselm, CORBINOVÁ, Juliet. Základy kvalitativního výzkumu. Boskovice : Albert, 1999. 196 s.
ŠIKLOVÁ, Jiřina. Vyhoštěná smrt. Praha : Kalich, 2013. 124 s. ISBN 978-80-7017-197-4.
TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha : Portál, 2006. 191 s. ISBN 80-7367-096-8.
TRAMPOTA, Tomáš a VOJTĚCHOVSKÁ, Martina. Metody výzkumu médií. Praha : Portál 2010. 296 s. ISBN 978-80-7367-683-4.
TŮMA, Jan. Katastrofy techniky děsící 20. století. Praha : Academia, 2000. 302 s. ISBN 80-200-0387-8.
VÁCHAL, Josef. Krvavý román. Praha – Hradec Králové : Odeon – Kruh, 1970. 303 s.
VYBÍRAL, Zbyněk. Psychologie lidské komunikace. Praha : Portál, 2000. 320 s. ISBN 80-7178-998-4.
ZIMBARDO, Phillip. Luciferův efekt: Jak se z dobrých lidí stávají lidé zlí. Praha : Academia, 2014. 628 s. ISBN 978-80-200-2346-9.

Vysokoškolské diplomové práce
DOVENEROVÁ, Sylvie. Politické procesy vedené komunistickým režimem proti ženám na příkladu Milady Horákové, Fráni Zemínové a Antonie Kleinerové a jejich medializace v dobovém českém denním tisku. Praha : Univerzita Karlova, 2009. Bakalářská práce (Bc.).
KROCOVÁ, Radka. Mediální obraz černobylské jaderné havárie na stránkách vybraného československého/českého a amerického tisku. Praha : Univerzita Karlova, 2013. 105 s. Diplomová práce (Mgr.)
KŘÍŽKOVÁ, Martina. Strategie zabudování negativity do mediálních obsahů. Praha : Univerzita Karlova, 2003. 74 s. Diplomová práce (Mgr.).
MIK, Martin. Jaderné havárie. Brno : Vysoké učení technické v Brně, 2013. 52 s. Bakalářská práce (Bc.).
PETRŮ, Jan. Vývoj Rudého práva v období 1972 – 1991. Praha : Univerzita Karlova, 2015. 69 s. Diplomová práce (Mgr.).
ŠÍROVÁ, Tereza. Letecké a železniční nehody československých provozovatelů v letech 1948-1989 v denním tisku. Praha : Univerzita Karlova, 2015. 177 s. Rigorózní práce (PhDr.).
ŠÍROVÁ, Tereza. Letecké a železniční nehody v ČSSR a ČR v letech 1960 – 2008 v denním tisku. Praha: Univerzita Karlova, 2011. 164 s. Diplomová práce (Mgr.).
ŠÍROVÁ, Tereza. Vztah počítačové hry a její audiovizuální předlohy. Praha : Univerzita Karlova, 2012. 87 s. Diplomová práce (Mgr.).

Odborné články
BANDURA, Albert, ROSS, Dorothea, ROSS, Sheila. Transmission of Aggression through Imitation of Aggressive Models. Journal of Abnormal and Social Psychology, 1961, vol. 61, no. 3. S. 582. Dostupné online: https://pdfs.semanticscholar.org/3706/7acd33ad2ba2ed384baada06e7d74b800399.pdf.
ENTMAN, Robert M. Framing: Towards Clarification of a Fractured Paradigm. Journal of Communication, vol. 4, no. 3. s. 52. Dostupné online: https://www.unc.edu/~fbaum/teaching/articles/J-Communication-1993-Entman.pdf.
FANG, Yew-Jin. Reporting the Same Events? A Critical Analysis of Chinese Print News Media Texts. Discourse Society, 2001, iss. 12, s. 585-613. Dostupné z: http://das.sagepub.com/content/12/5/585.
GALICIAN, Mary-Lou, VESTRE, Norris D. Effects of ‚Good News‘ and ‚Bad News‘ on Newscast Image and Community Image. Journalism Quarterly, 1987, vol. 62, no.2. s. 399-403. Dostupné online: http://connection.ebscohost.com/c/articles/14839542/effects-good-news-bad-news-newscast-image-community-image.
GALTUNG, Johan, HOLMBOE-RUGE, Mari. The Structure of Foreign News: The Presentation of the Congo, Cuba and Cyprus Crises in Four Norwegian Newspapers. Journal of Peace Research, 1965, no. 2. s. 64-91. Dostupné online: http://jpr.sagepub.com/content/2/1/64.
HÁJEK, Martin, HAVLÍK Martin, NEKVAPIL Jiří. Narativní analýza v sociologickém výzkumu: přístupy a jednotící rámec. Sociologický časopis, 2012, roč. 48, č. 2. s. 199-223. Dostupné online: http://sreview.soc.cas.cz/uploads/21a841b0adf50c1e86b62b6e947146f12f71e727
_Narativni%20analyza%202012-2.pdf.
HOCKINGS, Paul. Disasters Drawn: The Illustrated London News in the Mid-19th Century. Visual Anthropology, 2015, vol. 28. s. 21-50. Dostupné online: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08949468.2015.973287.
HUNT, Paula. Sensationalism: Murder, Mayhem, Mudslinging, Scandals, and Disasters in 19th-Century Reporting: a Book Review. American Journalism, 2014, vol. 31, iss. 1. S. 136-137. Dostupné online: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08821127.2014.875376.
JAMES, Aju Basil. Humour as Resistance: Disaster Humour in Post-9/11 United States. European Journal of Humour Research, 2014, vol. 2, no. 3., s. 28-41. Dostupné online: https://www.europeanjournalofhumour.org/index.php/ejhr/article/view/62/pdf.
KATZ, Elihu, BLUMLER, Jay G., GUREVITCH, Michael. Uses and Gratifications Research. The Public Opinion Quarterly, 1973, vol. 37, no. 4. S. 509-523. Dostupné online: https://doi.org/10.1086/268109.
KONČELÍK, Jakub, TRAMPOTA, Tomáš. Rudé právo v kontextu reforem konce 60. let: metodické poznámky ke kvantitativní analýze. Pražské sociální studie, 2006. Dostupné online: http://publication.fsv.cuni.cz/attachments/164_008_Koncelik_trampota.pdf.
KOUTEK, Ondřej. Zahraniční odboj na vlnách BBC: Československé vysílání z Londýna 1939–1945. Paměť a dějiny, 2014, roč. 8, č. 1. s. 30-44. Dostupné online: https://www.ustrcr.cz/data/pdf/pamet-dejiny/pad1401/030-044.pdf.
LEVINE, Grace Ferrari. „Learned Helplessness“ and the Evening News. Journal of Communication, Autumn 1977. s. 100-105. Dostupné online: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1460-2466.1977.tb01863.x/epdf.
MAREŠ, Miroslav. Terorismus v Kanadě: Od domácích skupin ke globálním sítím. In: The Science for Population Protection, 2008, vol. 0. Dostupné online: http://www.population-protection.eu/prilohy/casopis/5/32.pdf.
McGRAW, Peter, WARREN, Caleb. Benign Violations: Making Immoral Behavior Funny. Psychological Science, 2010, vol. 21, no. 8. s. 1141-1149. Dostupné online: http://leeds-faculty.colorado.edu/mcgrawp/pdf/mcgraw.warren.inpress.pdf. Cit. dne 20. 7. 2017.
McPEEK, Robert W. The Pearson-Marr Archetype Indicator® and Psychological Type. Journal of Psychological Type, 2008, vol. 68, iss. 7. s. 52-67. Dostupné online: https://www.researchgate.net/publication/
216101940_The_Pearson-Marr_Archetype_Indicator_and_psychological_type.
PHELPS, John T. Aerial Intrusions by Civil and Military Aircraft in Time of Peace. Military Law Review, 1985, vol. 107 (winter 1985). s. 255-303. Dostupné online: http://www.loc.gov/rr/frd/Military_Law/Military_Law_Review/pdf-files/27786D~1.pdf.
SOROKA, Stuart N. Good News and Bad News: Assymetric Responses to Economic Information. The Journal of Politics, 2006vol. 68, no. 2. s. 372-385. Dostupné online: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1468-2508.2006.00413.x/epdf.
STARTT, James D. Get Me a Murder a Day: A History of Mass Communication in Britain. American Journalism, 1998, vol. 15, iss. 4. s. 153-156. Dostupné online: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08821127.1998.10739149.
TOMEK, Prokop. This is the Voice of America: Československá redakce státní rozhlasové stanice Spojených států amerických Hlas Ameriky. Paměť a dějiny, 2014, roč. 8, č. 1. s. 3-17. Dostupné online: http://old.ustrcr.cz/data/pdf/pamet-dejiny/pad1401/003-017.pdf Cit. dne 1. 7. 2017.
WESTERSTAHL, Jörgen, JOHANSSON, Folke. Foreign News: News Values and Ideologies. European Journal of Communication, 1994, vol. 9. s. 71-89.
WILLIAMS, Ray. Why We Love Bad News. In: Psychology Today [online]. 1. 11. 2014. Dostupné online: https://www.psychologytoday.com/blog/wired-success/201411/why-we-love-bad-news.
YANG Tony, et al. Increased Amygdala Activation is Related to Heart Rate During Emotion Processing in Adolescent Subjects. Neuroscience Letters, 2007, vol. 428, iss. 2-3. s. 109-114. Dostupné online jako rukopis: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2171034/ . Cit. dne 18. 6. 2017.

Webové stránky
ANASTASIOU, Andreas. Why ‘news values’ do not explain news selection. International Association for Media and Communication Research (IAMCR) 2016, Leicester, UK. Dostupné online: https://www.researchgate.net/publication/305810773_Why_'news_values'_do_not_explain_news_selection.
Apollo 204 accident: Report of the Commitee on Aeronautical and Space Sciences, United States Senate. Washington : U. S. Government Printing Office, 1968. Dostupné online: https://history.nasa.gov/as204_senate_956.pdf.
ASN Aircraft Accident. In: Aviation Safety Network [online]. Dostupné online: https://aviation-safety.net/database/record.php?id=19500105-1.
ASN Aircraft Accident. In: Aviation Safety Network [online]. Dostupné online: https://aviation-safety.net/database/record.php?id=19580206-0.
ASN Aircraft Accident. In: Aviation Safety Network [online]. Dostupné online: https://aviation-safety.net/database/record.php?id=19730603-0.
ASN Aircraft Accident. In: Aviation Safety Network [online]. Dostupné online: https://aviation-safety.net/database/record.php?id=19730305-1.
ASN Aircraft Accident. In: Aviation Safety Network [online]. Dostupné online: https://aviation-safety.net/database/record.php?id=19760910-0.
ASN Aircraft Accident. In: Aviation Safety Network [online]. Dostupné online: https://aviation-safety.net/database/record.php?id=19770327-0.
ASN Aircraft Accident. In: Aviation Safety Network [online]. Dostupné online: https://aviation-safety.net/database/record.php?id=19880703-0.
ASN Aircraft Accident. In: Aviation Safety Network [online]. Dostupné online: https://aviation-safety.net/database/record.php?id=19850623-2.
ASN Aircraft Accident. In: Aviation Safety Network [online]. Dostupné online: https://aviation-safety.net/database/record.php?id=19881221-0.
BOND, Langhorne M. Simple Science Could Have Saved KAL 007. The Washington Post, 2. 10. 1983. Dostupné online: https://www.washingtonpost.com/archive/opinions/1983/10/02/simple-science-could-have-saved-kal-007/0258fea7-53d2-4bb5-a08e-163769f84d28/?utm_term=.8500f25dd773.
BURNS, John F. Crew Is Found At Fault In Volga Boat Disaster. New York Times, 28. 7. 1983. Dostupné online: http://www.nytimes.com/1983/07/28/world/crew-is-found-at-fault-in-volga-boat-disaster.html?mcubz=0.
BURNS, John F. More Than 100 Died In Volga Boat Crash, Soviet Official Says. New York Times, 8. 6. 1983. Dostupné online: http://www.nytimes.com/1983/06/08/world/more-than-100-died-in-volga-boat-crash-soviet-official-says.html?mcubz=0.
Bystander Effect. In: Psychology Today [online]. Dostupné online: https://www.psychologytoday.com/basics/bystander-effect. Cit. dne 17. 6. 2017.
ČTK. Lockerbie - nejhorší teroristický útok v Evropě. In: Tyden.cz [online], 22. 12. 2008. Dostupné online: http://www.tyden.cz/rubriky/zahranici/den-d/lockerbie-nejhorsi-teroristicky-utok-v-evrope_97242.html.
Das Ende der "Hindenburg": Einmal New York und nie wieder zurück. In: Spiegel.de [online]. Dostupné online: http://www.spiegel.de/fotostrecke/das-ende-der-hindenburg-einmal-new-york-und-nie-wieder-zurueck-fotostrecke-108146.html.
DAVEY, Graham C. L. The Psychological Effect of TV News. In: Psychology Today [online]. 2012. Dostupné online: https://www.psychologytoday.com/blog/why-we-worry/201206/the-psychological-effects-tv-news.
DEARLOVE, Jack. How the sinking of the Titanic was reported. In: Journalism.co.uk. [online], 13. 4. 2012. Dostupné online: https://www.journalism.co.uk/news-features/titanic-disaster-anniversary-how-it-was-reported/s5/a548774/
EVANS, Ben. “A Bad Call”: The Accident Which Almost Lost Project Gemini. In: AmericaSpace.com [online]. Dostupné online: http://www.americaspace.com/2012/03/05/a-bad-call-the-accident-which-almost-lost-project-gemini/.
FOLPRECHT, Radek, ŠÍROVÁ, Tereza. Zkáza Hindenburgu. Navzdory ohnivému peklu se mnozí podruhé narodili. In: Technet.cz [online]. Dostupné online: http://technet.idnes.cz/havarie-vzducholode-hindenburg-d3v-/tec_technika.aspx?c=A170430_190314_tec_technika_erp
Forty years to the day of Kyiv's Kurenivka flood tragedy, experts warn that dam could burst again. In: KyivPost.com [online]. 13. 3. 2001. Dostupné online: https://www.kyivpost.com/article/content/ukraine-politics/forty-years-to-the-day-of-kyiv39s-kurenivka-flood-7843.html.
FRAZEOLOGIE. In: LIS.rlp.cz [online]. Dostupné online: https://lis.rlp.cz/predpisy/predpisy/dokumenty/L/L-Frazeologie/data/effective/cast_II.pdf.
Fučíkův odznak – historický kontext. In: Ústav pro studium totalitních režimů [online]. Dostupné online: https://www.ustrcr.cz/uvod/antologie-ideologickych-textu/fucikuv-odznak/fucikuv-odznak-historicky-kontext/.
GAA, ČTK. Zemřel atentátník z Lockerbie. Muž, který při útoku na americké letadlo usmrtil 270 lidí. In: iHned.cz [online], 20. 5. 2012. Dostupné online: http://zahranicni.ihned.cz/afrika/c1-55864840-zemrel-atentatnik-z-lockerbie-muz-ktery-pri-utoku-na-americke-letadlo-usmrtil-270-lidi.
Great Disasters of the 19th Century. In: Thoughtco.com. Dostupné online: https://www.thoughtco.com/great-disasters-of-the-19th-century-1774045.
Herbert Morrison - WLS Radio (Chicago) Address on the Hindenburg Disaster. In: AmericanRhetoric.com [online]. Dostupné online: http://www.americanrhetoric.com/speeches/hindenburgcrash.htm Cit. dne 28. 6. 2017.
Hindenburg Disaster With Sound (Herb Morrison, WLS Radio) (Standard 4:3). In: Archive.org [online]. Dostupné online: https://archive.org/details/SF145
Hindenburg Explodes. In: Archive.org [online]. Dostupné online: http://www.archive.org/details/hindenberg_explodes.
Chariots for Apollo, ch 9-2. In: NASA.gov [online]. Dostupné online: https://www.hq.nasa.gov/pao/History/SP-4205/ch9-2.html.
iDNES, ČTK. Před 20 lety havaroval tanker Exxon Valdez. Podívejte se, co napáchal. In: iDnes.cz [online]. Dostupné online: http://zpravy.idnes.cz/pred-20-lety-havaroval-tanker-exxon-valdez-podivejte-se-co-napachal-1ct-/zahranicni.aspx?c=A090324_110726_zahranicni_ad.
INES - Mezinárodní stupnice hodnocení závažnosti jaderných událostí. Uživatelská příručka. Praha : SÚJB, 2001. Dostupné online: https://www.sujb.cz/fileadmin/sujb/docs/dokumenty/publikace/INES.pdf.
Introduction. In: The European Belle Epoque [online]. Dostupné online: http://www.la-belle-epoque.de/beintroe.htm
JEDICK, Rocky ‚Apollo‘.TENERIFE DISASTER - 27 MARCH 1977. In: GoFlightMedicine.com [online], 11. 10. 2014. Dostupné online: http://goflightmedicine.com/tenerife-disaster/.
JOHNSON, Ross. History. December 2008. In: Radio Free Europe / Radio Liberty [online]. Dostupné online: https://pressroom.rferl.org/p/6092.html Cit. dne 1. 7. 2017.
KASÍK, Pavel. Proč Američané sestřelili dopravní letadlo s 290 lidmi na palubě. In: Technet.cz [online], 22. 1. 2008. http://technet.idnes.cz/proc-americane-sestrelili-dopravni-letadlo-s-290-lidmi-na-palube-pbx-/tec_technika.aspx?c=A080121_221653_tec_technika_pka.
KASÍK, Pavel. Záhadný výbuch letadla: teroristův kufr skládali jako puzzle. In: Technet.cz [online], 19. 1. 2010. Dostupné online: http://technet.idnes.cz/zahadny-vybuch-letadla-teroristuv-kufr-skladali-jako-puzzle-p5b-/tec_technika.aspx?c=A100118_120709_tec_technika_pka.
Kosmické lety - Apollo 7. In: Astronomia.zcu.cz. [online]. Dostupné online: http://astronomia.zcu.cz/kosmolety/apollo/2444-apollo-7.
KŘÍŽOVÁ, Vendula. Rozhovor: Média Černobyl bagatelizovala. In: Aktuálně.cz [online], 26. 4. 2006. Dostupné online: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/rozhovor-media-cernobyl-bagatelizovala/r~i:article:135651/?redirected=1498923847 Cit. dne 1. 7. 2017.
KUŽEL, Stanislav. Challenger - první rána pro program raketoplánů. In: Aeroweb.cz [online], 28. 1. 2016. Dostupné online: http://www.aeroweb.cz/clanky/4859-challenger-prvni-rana-pro-program-raketoplanu.
LÁZŇOVSKÝ, Matouš. Brzda místo plynu a plyn místo brzdy. To byl Černobyl. In: Technet.cz [online], 26. 4. 2011. Dostupné online: http://technet.idnes.cz/brzda-misto-plynu-a-plyn-misto-brzdy-to-byl-cernobyl-f9x-/tec_technika.aspx?c=A110422_172730_tec_technika_mla.
Let Korean Air 007. In: Wikipedia.org [online]. Dostupné online: https://cs.wikipedia.org/wiki/Let_Korean_Air_007.
MAY, Cindi. When Are Jokes About Tragedies Funny? In: Scientific American [online]. 25. 3. 2014. Dostupné online: https://www.scientificamerican.com/article/when-are-jokes-about-a-tragedy-funny/.
MIL, REUTERS. Útok nad Lockerbie nařídil přímo Kaddáfí, mám důkazy, tvrdí zběhlý exministr. In: iHned.cz [online], 24. 2. 2011. Dostupné online: http://domaci.ihned.cz/c1-50655480-utok-nad-lockerbie-naridil-primo-kaddafi-mam-dukazy-tvrdi-zbehly-exministr.
PACNER, Karel. Před 45 lety: Za 14 sekund kabina Apolla 1 pukla žárem. Uvnitř neměli šanci. In: Technet.cz [online], 28. 1. 2012. Dostupné online: http://technet.idnes.cz/pred-45-lety-za-14-sekund-kabina-apolla-1-pukla-zarem-uvnitr-nemeli-sanci-1jw-/tec_vesmir.aspx?c=A120126_175519_tec_vesmir_mla.
PANCHARTEK, Radek. Na palubě je 269 lidí a všichni zemřou. Korejský Boeing 747 bude sestřelen. In: Technet.cz [online], 3. 9. 2013. Dostupné online: http://technet.idnes.cz/sestrel-korejskeho-boeingu-747-kal-007-du8-/vojenstvi.aspx?c=A130902_142835_vojenstvi_kuz.
PANCHARTEK, Radek. Přestaňte si s ním hrát! Sestřelte ho! Jak umíral let KAL 007. In: Technet.cz [online], 5. 9. 2013. Dostupné online: http://technet.idnes.cz/sestreleni-letu-kal-007-0ue-/vojenstvi.aspx?c=A130904_151239_vojenstvi_mla.
PAŠKOVÁ, Miroslava. Válka světů, aneb šíření paniky: Po 77 letech stále aktuální? In: OzbrojeneSlozky.cz [online], 3. 8. 2015. Dostupné online: http://www.ozbrojeneslozky.cz/clanek/valka-svetu-aneb-sireni-paniky-po-77-letech-stale-aktualni.
Philosophy of Science. In: Philosophy in Figures [online]. 18. 7. 2014. Dostupné online: http://philosophy-in-figures.tumblr.com/post/92196098591/scientific-realism-vs-anti-realism.
Povodňová turistika? Není na ní nic špatného, míní psycholog. In: Vitalia.cz [online]. Dostupné online: https://www.vitalia.cz/clanky/povodnova-turistika-neni-na-ni-nic-spatneho-mini-psycholog/nazory/.
Radio Days- Hindenburg Disaster. In: OTR.com [online]. Dostupné online: http://www.otr.com/hindenburg.shtml
ROTHMAN, Wilson. How Not To Launch a Rocket: The Nedelin Disaster. In: Gizmodo.com [online]. 5. 5. 2009. Dostupné online: http://gizmodo.com/5239848/how-not-to-launch-a-rocket-the-nedelin-disaster.
Scenes From Hell: Herb Morrison - Hindenburg Disaster, 1937. In. Archives.gov [online]. Dostupné online: https://www.archives.gov/exhibits/eyewitness/html.php?section=5.
SMITH, Patrick. How a tiny Spanish island became the setting for the deadliest plane crash ever. In: BusinessInsider.com [online], 27. 3. 2017. Dostupné online: http://www.businessinsider.com/deadliest-plane-crash-history-pan-am-klm-tenerife-2017-3.
Sojuz 1. In: Kosmonautika.cz [online]. Dostupné online: http://www.kosmonautika.cz/s1text.html.
ŠAMÁREK, Ondřej. Vesmírné osudy 31. díl – Jurij Gagarin. In: Kosmonautix.cz [online], 19. 3. 2013. Dostupné online: http://www.kosmonautix.cz/2013/11/vesmirne-osudy-31-dil-jurij-gagarin/.
ŠÍROVÁ, Tereza. 1978: Korejské civilní letadlo zabloudilo, Sověti ho málem sestřelili. In: Technet.cz [online], 20. 4. 2015. Dostupné online: http://technet.idnes.cz/korejske-letadlo-boeing-707-korean-airlines-sovetsky-svaz-sestrelil-1pp-/tec_technika.aspx?c=A150417_205450_tec_technika_sit.
ŠÍROVÁ, Tereza. Seriál: Piloti opravovali žárovku, místo aby zabránili smrtelnému pádu. In: Technet.cz [online], 11. 5. 2010. Dostupné online: http://technet.idnes.cz/serial-piloti-opravovali-zarovku-misto-aby-zabranili-smrtelnemu-padu-1zr-/tec_technika.aspx?c=A100509_205428_tec_technika_pka.
ŠRAJER, Martin. Vraždy po našem – Československé filmové detektivky II. In: Filmový přehled [online]. Dostupné online: http://www.filmovyprehled.cz/cs/revue/detail/vrazdy-po-nasem-ceskoslovenske-filmove-detektivky-ii.
TATE, Karl. The Space Shuttle Challenger Disaster: What Happened? (Infographic). In: Space.com [online], 28. 1. 2016. Dostupné online: https://www.space.com/31732-space-shuttle-challenger-disaster-explained-infographic.html.
The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1973. In: Nobelprize.org [online]. Dostupné z: http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1973/. Cit. dne 16. 6. 2017.
The world's worst coal mining disasters. In: Mining-technology.com [online]. Dostupné online: http://www.mining-technology.com/features/feature-world-worst-coal-mining-disasters-china/.
TOUFAR, Pavel. Dlouhé čekání na smrt. Průběh tragického letu Vladimira Komarova. In: Technet.cz [online], 25. 4. 2012. Dostupné online: http://technet.idnes.cz/smrt-vladimir-komarov-06a-/veda.aspx?c=A120423_173557_veda_mla.
TOUFAR, Pavel. Drtivý dopad. Nešťastný konec letu Vladimira Komarova. In: Technet.cz [online], 26. 4. 2012. Dostupné online: http://technet.idnes.cz/vladimir-komarov-a-havarie-vesmirne-lodi-sojuz-1-fto-/veda.aspx?c=A120425_162504_veda_mla.
TOUFAR, Pavel. Před 45 lety zemřel Vladimír Komarov. Muž, kterého zabil závod o Měsíc. In: Technet.cz [online], 24. 4. 2012. Dostupné online: http://technet.idnes.cz/pred-45-lety-zemrel-vladimir-komarov-muz-ktereho-zabil-zavod-o-mesic-1fv-/tec_vesmir.aspx?c=A120423_165938_tec_vesmir_mla.
TOUFAR, Pavel. Záhada Gagarinovy smrti poodhalena. Z nebe ho "sestřelila" stíhačka. In: Technet.cz [online], 19. 6. 2013. Dostupné online: http://technet.idnes.cz/jurij-gagarin-smrt-alexej-leonov-d4j-/tec_vesmir.aspx?c=A130619_085812_tec_vesmir_kuz.
TUČEK, Josef. Nultá hodina v Bhópálu. Katastrofa se blížila dlouho. In: Aktuálně.cz [online], 2. 12. 2009. Dostupné online: https://zpravy.aktualne.cz/nulta-hodina-v-bhopalu-katastrofa-se-blizila-dlouho/r~i:article:654660/.
Velvyslanectví České republiky v Dillí - Historie vzájemných vztahů před rokem 1989. In: mzv.cz [online], 14. 8. 2016. Dostupné online: https://www.mzv.cz/newdelhi/cz/pol/historie.html.
Výrok: Češi = smějící se bestie. In: Ptejte se knihovny [online]. 13. 12. 2012. Dostupné online: http://www.ptejteseknihovny.cz/dotazy/vyrok-cesi-smejici-se-bestie.
Předběžná náplň práce
Cílem disertační práce je popsat a porovnat způsob, kterým denní tisk v komunistickém Československu informoval o dopravních a průmyslových nehodách, k nimž došlo v západním a východním bloku, a zachytit vývoj a proměny zpravodajského pokrytí. V analytické části je analyzováno mediální pokrytí převážně párů podobných událostí v krátkém časovém úseku (rozmezí několika let), přičemž k jedné události vždy došlo v západním bloku, ke druhé ve východním. Teoretická část práce se zabývá negativitou z pohledu mediálních studií i jiných společenských věd.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of the dissertation „Accidents and Disasters in the Totalitarian Media“ is to describe and compare the way how daily press in communist Czechoslovakia informed about transport and industrial accidents that happened in Eastern and Western Bloc. In the practical part, the media coverage of pairs of similar accidents that happened in a short time period (one in Eastern Bloc, the other in Western Bloc) will be analysed. The theoretical part deals with negativity from the view of media studies as well as other social sciences.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK