Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analysis of stylistic features in English and Czech radio debates
Název práce v češtině: Stylistický rozbor jazykových prostředků v rozhlasových debatách v angličtině a v češtině
Název v anglickém jazyce: Analysis of stylistic features in English and Czech radio debates
Klíčová slova: Stylistická analýza; stylisticky příznakové prostředky; četnost výskytu stylisticky příznakových prostředků; česká rozhlasová debata; Speciál Martina Veselovského; Český rozhlas; anglická rozhlasová debata; Any Questions?; BBC; spisovnost/nespisovnost; formální/neformální prostředky; formálnost/neformálnost.
Klíčová slova anglicky: Stylistic analysis; stylistically marked features; frequency of stylistically marked features; Czech radio debate; Speciál Martina Veselovského; Český rozhlas; English radio debate; Any Questions?; the BBC; standard/nonstandard features; formal/informal features; formality/informality.
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Vedoucí / školitel: prof. doc. PhDr. Libuše Dušková, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.11.2012
Datum zadání: 28.11.2012
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 09.01.2013
Datum a čas obhajoby: 27.05.2014 08:30
Datum odevzdání elektronické podoby:05.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 27.05.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Markéta Malá, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: prof. PhDr. Jana Hoffmannová, DrSc.
Zásady pro vypracování
Diplomová práce se bude zabývat rozborem a porovnáním stylistických prostředků mluveného jazyka v angličtině a češtině v prostředí rozhlasové debaty. Materiál bude čerpán z epizod britské rozhlasové debaty Any Questions? BBC Radia 4 a české rozhlasové debaty Speciál Martina Veselovského vysílané stanicí ČRo 1 – Radiožurnál. Východiskem práce bude obecné vymezení charakteristik mluveného jazyka ve srovnání s jazykem psaným a jeho specifika v prostředí konverzace. Vlastní rozbor se soustředí (a) na rovinu morfologickou (formální i funkční) a syntaktickou, a to na pozadí jazykových systémů porovnávaných jazyků. Na těchto rovinách budou identifikovány a charakterizovány všechny formy a struktury stylisticky příznakové a posouzeny z hlediska ne/spisovnosti. Bude porovnána jejich hustota (frekvence) v obou jazycích a v případě systémových rozdílů bude zvažována možnost kompenzace v druhém jazyce jinými prostředky. (b) Druhá oblast výzkumu zahrne složku lexikální: budou identifikovány lexikální prostředky stylisticky příznakové, určen jejich typ a stupeň příznakovosti včetně ne/spisovnosti, a jejich frekvence bude v obou jazycích porovnána.
Cílem práce bude zjistit, do jaké míry je stupeň hovorovosti - neformálnosti - ne/spisovnosti v obou jazycích srovnatelný a z kterých prostředků vyplývají rozdíly.
Seznam odborné literatury
Biber, D. et al. (1999) Longmann Grammar of Spoken and Written English, Harlow: Longman.
Crystal, D. and D. Davy. (1995) Investigating English Style. New York: Longman.
Čmejrková, S. and J. Hoffmannová. (2003) Jazyk, média, politika. Praha: Academia.
Daneš, F. et al. (1997) Český jazyk na přelomu tisíciletí. Praha: Academia.
Dušková, L. et al. (2006) Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny, Praha: Academia.
Hoffmannová, J. (1997) Stylistika a … Praha: Trizonia.
Huddleston, R. and G. K. Pullum (2002) Cambridge Grammar of the English Language, Cambridge: Cambridge University Press.
Quirk, R. et al. (1985), A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman.
Šonková Jitka. (2008) Morfologie mluvené češtiny: frekvenční analýza. Praha: NLN.
Ludmila Urbanová (2008) Stylistika anglického jazyka. Společnost pro odbornou literaturu - Barrister and Principal. Brno, Masaryk University.
Wright, Laura. (1996) Stylistics: a practical coursebook. London: Routledge.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK