Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Problémy překladu nizozemské zahradnické terminologie do češtiny
Název práce v češtině: Problémy překladu nizozemské zahradnické terminologie do češtiny
Název v anglickém jazyce: Problems in translation of Dutch horticultural terminology
Klíčová slova: zahradnictví, terminologie, překlady, textová lingvistika
Klíčová slova anglicky: horticulture, terminology, translation, text linguistics
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav germánských studií (21-UGS)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jana Rakšányiová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.11.2012
Datum zadání: 28.11.2012
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 28.11.2012
Datum a čas obhajoby: 05.02.2013 11:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.12.2012
Datum proběhlé obhajoby: 05.02.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: Aleš Holík
Zásady pro vypracování
Sestavení bibliografie překladů nizozemské zahradnické literatury a materiálů do češtiny.
Výběr reprezentativního korpusu.
Studium sekundární lingvistické a translatologické literatury.
Vymezení kritérií hodnocení.
Analýza korpusu.
Klasifikace a typologické uspořádání identifikovaných posunů.
Zformulování závěru.
Seznam odborné literatury
Broeck. R. van den, Lefevere, A. Uitnodiging tot de vertaalwetenschap. Coutinho, Muiderberg, 1979.
Catford, J. C. A Linguistic Theory of Translation. Oxford University Press, London, 1967.
Čermák, F. Lexikon a sémantika. Lidové noviny, Praha, 2010.
Jeffrey, Ch. Biological Nomenclature. Edward Arnold Limited, London, 1973.
Kufnerová, Z. Čtení o překládání. Nakladatelství H&H Vyšehradská s.r.o., Jinočany, 2009.
Leuven-Zwart, K. M. Vertaalwetenschap: Ontwikkelingen en perspectieven. Coutinho BV, Muiderberg, 1992.
Poštolková, B., Roudný, M., Tejnor, A. O české terminologii. Academia, Praha, 1983.
Rakšányiová, J. Preklad ako interkultúrna komunikácia. AnaPress, Bratislava, 2005.
Rakšányiová J., Štefková, M. Rozvoj prekledateľskej kompetencie v oblasti odborných textov. Vydavateľstvo STU, Bratislava, 2009.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK